Kéziratok

Online kéziratbeküldés

Már létezik felhasználóneve/jelszava ehhez a folyóirathoz: REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom?
Bejelentkezés

Szüksége van felhasználónévre/jelszóra?
Regisztráció

Regisztráció és bejelentkezés szükséges ahhoz, hogy tudjon online formában kéziratot beküldeni, illetve hogy ellenőrizhesse a már beküldött kéziratok állapotát.

 

Szerzői útmutató

Közlési szabályzat

A kéziratot elektronikus formában kérjük elkészíteni. A kéziraton tüntesse fel a következő személyi adatokat: név, szakterület, intézmény (munkahely vagy oktatási intézmény), tudományos fokozat, elektronikus elérhetőség.

A kézirat terjedelme tanulmány esetén min. 30 ezer, max. 50 ezer karakter, szóközökkel, lábjegyzetekkel és bibliográfiával együtt. Recenzió, konferencia-beszámoló stb. maximális terjedelme, azonos feltételekkel, 20 ezer leütés.

A folyóirat az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé.

A folyóirat évente négy magyar és egy angol nyelvű lapszámmal jelentkezik, megfelel a „lektorált folyóirat” kategóriának. A megjelenés feltétele két független szakértő pozitív véleménye, és a szerző együttműködése javaslatok, észrevételek esetén – nem befolyásolva a szerzői autoritást. A szerkesztőség biztosítja a szövegek nyelvi lektorálását is. Az internetes megjelenés olvasóink számára is lehetővé teszi a véleménynyilvánítás lehetőségét akár a megjelent számok egészét vagy egyes cikkeket érintő kérdésekben. A kéziratokért honoráriumot nem áll módunkban fizetni.


Hivatkozási szabályzat a REGIO szerzői számára

A REGIO folyóirat a következő hivatkozási elveket kéri szem előtt tartani.

1. A tanulmány végén az összes hivatkozott művet fel kell sorolni, a szerzők szerint ABC sorrendben, „Felhasznált irodalom” címszó alatt.
2. Könyvek esetén a cím, folyóiratcikk esetén a folyóirat neve szerepel dőlt betűvel:
Könyv esetén: Vezetéknév Keresztnév: Könyv címe. Kiadás helye: Kiadó neve, évszám.
Folyóiratcikk esetén: Vezetéknév Keresztnév: Tanulmány címe. Folyóirat neve, évszám, szám, oldalszám. (lásd a példákat a táblázatban).
3. A szövegben lábjegyzetes formában hivatkozunk a forrásra. Az első hivatkozás alkalmával az összes hivatkozási adatot feltüntetjük, pontosan ugyanúgy, ahogy a felhasznált irodalomban. A második hivatkozástól kezdődően csak a szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát tüntetjük fel, a kettőt vesszővel és szóközzel elválasztva (lásd a táblázatot).
4. Szó szerinti idézés esetén az oldalszámot is megadjuk, az évszám után közvetlenül, de „oldal”, „o.”, „.p” jelzések nélkül (lásd az első példát a táblázatban).
5. Folyóiratok esetén az évfolyamot, számot, kötetet az adott folyóirat saját jelölése szerint tüntetjük fel (lásd a példákat a táblázatban). Nemzetközi folyóirat esetén kérjük a doi számot is feltüntetni.
6. Idegen nyelvű forrás esetén a szerző vezetéknevét tüntetjük fel elsőként, vesszővel elválasztva a keresztnévtől.
7. A rövidítéseket és a dátumozást mindig a hivatkozott mű nyelve szerinti szabályok szerint alkalmazzuk (szerk. – ed.; tsai. – et al.; 2017. január 5. – January 5, 2017)
8. Online források hivatkozása esetén a hivatkozás végén zárójelben megadjuk a letöltés idejét (lásd a példákat a táblázatban).
9. A tanulmány elején 3-500 n terjedelmű (szóközzel) / 4-5 sor angol nyelvű absztrakt és 5 kulcsszó megadását kérjük.

Példák hivatkozásra:Felhasznált irodalom és első lábjegyzet Második és további lábjegyzetek
Egy szerzős könyv

Tóth József: Így hivatkozunk tudományos művekre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015.Smith, John: How to cite scientific sources? New York: Columbia University Press, 2015.Tóth, 2015.Szó szerinti idézetnél: Tóth, 2015. 35.Smith, 2015.


Két szerzős könyv

Kiss János – Tóth József: Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015.Smith, John – Johnson, William: How to cite scientific sources? New York: Columbia University Press, 2015.Kiss – Tóth, 2015.Smith – Johnson, 2015.


Három vagy több szerzős könyv

Kiss János – Kovács Pál – Tóth József: Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015.Lindberg, Björn – Rasmussen, Anna – Warntjen, Andreas: Party politics as usual? The role of political parties in EU legislative decision-making. Stockholm: University of Stockholm Press, 2007.Kiss és tsai, 2015.Björn et al., 2007.


Szerkesztett könyv

Tóth József (szerk.): Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015.Smith, John (ed.): How to cite scientific sources? New York: Columbia University Press, 2015.Tóth, 2015.Smith, 2015.


Könyvfejezet

Nagy Péter: Balatoni halfajok. In: Kovács József – Szabó László (szerk.): Magyarország vizei. Budapest: L’Harmattan, 2014. 24‒57.Fortham, Alex: Anti-communist propaganda in America in the 1950s. In: Eriksen, Jason (ed.): Mao and America. Chicago: Penguin, 2010.Nagy, 2014.Fortham, 2010.


Folyóiratcikk

Tóth József: Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Regio, 2013/3. 23‒35.Tóth József: Hogyan hivatkozzunk tudományos művekre? Pro Minoritate, 2013 Ősz, 25‒37.Lindberg, Björn – Rasmussen, Anna – Warntjen, Andreas: Party politics as usual? The role of political parties in EU legislative decision-making. Journal of European Public Policy, Volume 15, Issue 8, 2008. 1107-1126. doi: 10.1108/00220410710737187.Boughton, John: The Bretton Woods proposal: a brief look. Political Science Quarterly, 42(6), 2002. 53-80. doi: 10.1108/00220410710737187.Tóth, 2013.Björn et al., 2008.Boughton, 2002.


Cikk (nyomtatott újság)

Barát József: Hálaszavazatok – Pogonyi Szabolcs állampolgárságról és második Trianonról. 168 Óra, 2016. november 27. 6-8.Castle, Steven: The G.O.P.’s Health Care Death Spiral. The New York Times, January 17, 2017, 4‒7.Barát, 2016.Castle, 2017.


Online cikk

Lévai Júlia: Nyílt levél Kovács Zoltán szóvivőnek. HVG.hu, 2017. január 14., http://hvg.hu/velemeny/20170114_Nyilt_level_Kovacs_Zoltan_szovivonek (letöltés ideje: 2017. január 16.)Phillip, Abby – DeBonis, Mike: Trump team on attack headed into week of president-elect’s inauguration. The Washington Post, January 15, 2017, https://www.washingtonpost.com/politics/trump-team-on-attack-headed-into-week-of-president-elects-inauguration/2017/01/15/9d73e21e-db57-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html?utm_term=.2bb0f287695e (letöltés ideje: 2017. január 16.)Lévai, 2017.Abby – DeBonis, 2017.


Kézirat Bálint Norbert: Éveim a Tudományvédelmi Hivatal szolgálatában. Kézirat, magángyűjteményben, 2023, 432. Bálint, 2023.
Szóbeli közlés, interjú Interjú Tóth Józseffel az erdélyi magyarok identitásáról. Készítette: Kiss Pál, Sepsiszentgyörgy, 2013. április 18. Interjú Tóth Józseffel, 2013.
Konferenciaelőadás Papp Z. Attila: Identitás és állampolgárság. Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Kolozsvár, 2014. december 1-2. Papp, 2014.
Törvény

1993. évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300055.TV (letöltés ideje: 2017. január 18.)Higher Education Act 2004. (c.8). London: HMSO.1993. évi LV. Törvény a magyar állampolgárságrólHigher Education Act, 2004.


Levéltári, kézirattári forrás

Kánya Kálmán külügyminiszter levele Szentivány Domokoshoz, Budapest, 1934. április 12. MNL OL K 64 23. d. 43--48.Jordáky Lajos: Naplók 1933-1944. EME Kézirattár JLH 123 t. 34. 1942. novembert 15.Kánya, 1934. április 12.Jordáky Naplók, 1942. november 15.


Jelentés, közlemény

National service framework for older people. Department of Health, London: Department of Health, 2001.OECD: PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. Paris: PISA, OECD Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en (letöltés ideje: 2017. január 17.)National service framework for older people, 2001. 55.OECD, 2016, 34.


Video

Romakép Műhely: Jövőképek: Roma média projektek. https://www.youtube.com/watch?v=jjwvgwkW6BQ (letöltés ideje: 2017. január 17.)Interjú Korhecz Tamással. Pannon RTV Közügyek c.műsora, 2016. december 22. https://www.youtube.com/watch?v=16vj0pkdRe4 (letöltés ideje: 2017. január 17.)Romakép MűhelyInterjú Korhecz Tamással, 2017.


 

Ellenőrzőlista az online kéziratbeküldéshez

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a kézirat megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a kéziratot visszaküldjük.

  1. A kéziratot korábban nem publikálta, illetve nem küldte el más folyóirathoz publikálás céljából.
  2. A kézirat formátuma DOCX, vagy RTF.
  3. Az internetes hivatkozásokat (URL-t) a szükséges helyeken megadta.
  4. A szöveg egyes sorközzel és 12-es betűtípussal készült, aláhúzásokat nem tartalmaz csak az internetes hivatkozások esetében, a szövegen belüli kiemeléseket dőlt betűkkel jelezte. A képek, ábrák, táblázatok nem a kézirat végén, hanem a szövegtest megfelelő részeiben találhatók.
  5. A kézirat elkészítésénél figyelembe vette a részletes Szerzői útmutatót.
  6. Ha kéziratát a folyóirat lektorált részében szeretné megjelentetni, a kézirat véglegesítése során figyelembe veszi a lektorok megjegyzéseit.
 

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalon keresztül a rendszerbe kerülő neveket és e-mail címeket csakis a folyóirat szerkesztőségi munkálataihoz kapcsolódóan használjuk fel, a rendszerben titkosítottan tároljuk, harmadik félnek azokat nem adjuk ki.