Kísérlet egy összehasonlító vizsgálatra: a nyelvi tájkép dél-szlovákiai, székelyföldi és kárpátaljai falvakban

Petteri Laihonen, Csernicskó István

Absztrakt


A tanulmány hat falu nyelvi tájképének általános jellemzését adja, és az eredményeket összehasonlítja egyrészt egymással, másrészt korábbi, az általános nyelvi helyzetet összefoglaló munkákkal. Egy-egy olyan dél-szlovákiai, székelyföldi és kárpátaljai falu kerül bemutatásra, ahol a településen belüli szóbeli kommunikáció nyelve egyöntetűen a magyar, illetve egy-egy olyan falu, melyet szóbeli kétnyelvűség jellemez. A tanulmány második része a felírattipúsokat, ezek kétnyelvűségét elemzi. Végül összehasonlítjuk az eredményeket azzal az általános képpel, amit egyéb szociolingvisztikai kutatások alapján alkothatunk az adott régiókban élő magyarok nyelvhasználatáról.

Kulcsszavak: nyelvi tájkép, nyelvhasználat, kétnyelvűség, hivatalos nyelvhasználat, szociolingvisztika


The paper explores the linguistic landscape of six villages, and compares them with each other on the one hand, and with previous works written on the general linguistic situation on the other hand. Two villages are examined in each of three regions: Southern Slovakia, Transylvania, and Transcarpathia. In the first village type, oral communication is unanimously Hungarian, and in the second type, oral bilingualism is presumed. The second part of the paper analyzes types of signs and their bilingualism. Finally, the results of the present research are compared with the general conclusions of other sociolinguistic researches about Hungarian language use in the three respective regions.

Keywords: linguistic landscape, language use, bilingualism, official language, sociolinguistics

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Barni, Monica – Bagna, Carla: Linguistic Landscape and Language Vitality. In: Shohamy, Elana et al. (eds.): Linguistic Landscape in the City. Bristol: Multilingual Matters, 2010. 3–18.

Bartha Csilla – Laihonen, Petteri– Szabó Tamás Péter: Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben: egy új kutatási területről. Pro Minoritate,

/3. 13–28.

Ben-Rafael, E. – Shohamy, E. – Amara, M. H. – Trumper-Hecht, N: Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case

of Israel. In: Gorter, D. (ed.): Linguistic landscape: A new approach to multilingualism. Clevedon: Multilingual Matters, 2006. 7–30.

Ben-Rafael, Elizier et al.: Introduction. In: Shohamy, Elana et al. (eds.): Linguistic Landscape in the City. Bristol: Multilingual Matters, 2010. xi–

xxviii.

Beregszászi Anikó: „Csata” a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv. In: Beregszászi Anikó – Papp Richard (szerk.):

Kárpátalja: Társadalomtudományi tanulmányok. Budapest–Beregszász: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005. 158–178.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István: …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Besters-Dilger, Juliane (ed.): Language policy and language situation in Ukraine: Analysis and recommendations. Frankfurt: Peter Lang, 2009.

Bever, Olga: Linguistic landscapes as multimodal and multilingual phenomena. In: Laitinen, M. – Zabrodskaja, A. (eds.): Dimensions of

Sociolinguistics Landscapes in Europe. Materials and Methodological Solutions. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 233–261.

Bowring, Bill: The Russian Language in Ukraine: Complicit in Genocide, or Victim of State-building? In: Ryazanova-Clarce, L. (ed.): The Russian

Language Outside the Nation. Edingurgh: Edingurgh University Press, 2014. 56–78.

Cenoz, Jasone – Gorter, Durk: Linguistic landscape and minority languages. In: Gorter, Durk (ed.): Linguistic Landscape: A New Approach to

Multilingualism. Clevedon: Multilingual Matters, 2006. 67–80.

Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Műhely – Osiris Kiadó, 1998.

Csernicskó István: Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2015/1–2. 71–84.

Csernicskó István: A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. Magyar Nyelv, 2016a., 112(1), 50–62.

Csernicskó István: A dinamikusan változó nyelvi tájkép: Kárpátalja példája. Acta Humana. Emberi jogi közlemények, 2016b/3. 91–105.

Csernicskó István: Nyelv, gazdaság, társadalom. Globális nyelvek Kárpátalja magyarok lakta végeinek nyelvi tájképében. In: Márku Anita – Tóth

Enikő (szerk.): Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Ungvár:

RIK-U, 2017. 13–44.

Csernicskó István – Ferenc Viktória: Transitions in the language policy of Ukraine (1989–2014). In: Sloboda, Marian – Petteri Laihonen –

Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am

Main: Peter Lang, 2016. 349–377.

Csernicskó István – Laihonen, Petteri: Hybrid Practices meet Nation State Language Policies: Transcarpathia in the 20th Century and Today.

Multilingua, 2016. 36 (1), 1–30.

Csernicskó István – Szabómihály Gizella: Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In: Bitskey Botond (szerk.):

Határon túli magyarság a 21. században: konferencia-sorozat a Sándor-palotában. Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010.

Csernicskó István – Tóth Enikő: Az ukrán nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: az ügyintézés nyelve a helyi

önkormányzatokban. Kisebbségkutatás, 2015, 24 (3). 7–24.

Dal Negro, Silvia: Local Policy Modeling the Linguistic Landscape. In: Shohamy, Elana –Gorter, Durk (eds.): Linguistic Landscape: Expanding the

Scenery. London: Routledge, 2009. 206–218.

Edelman, Loulou: What’s in a Name? Classification of Proper Names by Language. In: Shohamy, Elana –Gorter, Durk (eds.): Linguistic

Landscape: Expanding the Scenery. London: Routledge, 2009. 141–154.

Fairclough, N.: Language and power (2nd ed.). London: Longman, 2001.

Fancsaly Éva – Gúti Erika – Kontra Miklós – Molnár Ljubić Mónika – Oszkó Beatrix – Siklósi Beáta – Žagar Szentesi Orsolya: A magyar nyelv

Horvátoszzágban. Budapest–Eszék: Gondolat Kiadó – Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, 2016.

Ferenc Viktória: Magyar vagy ukrán nyelvű ügyintézés? Jogismeret, jogtudatosság és nyelvválasztás összefüggései a kárpátaljai magyarok

körében. Pro Minoritate, 2015 Ősz, 54–68.

Goebl, Hans et al. (eds.): Contact Linguistics. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 1997.

Göncz Lajos: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest–Újvidék: Osiris Kiadó – Forum Könyvkiadó – MTA Kisebbségkutató

Műhely, 1999.

Huebner, T.: Bangkok’s linguistic landscapes. Environmental print, codemixing and language change. In: Gorter, Durk (ed.): Linguistic

landscape. A new approach to multilingualism. Clevedon: Multilingual Matters, 2006. 31–51.

Ivanova, Olga: Language situation in post-Soviet Kyiv: Ukrainian and Russian in the linguistic landscape and communicative practices. In:

Sloboda, Marian – Laihonen, Petteri – Zabrodskaja, Anastassia (eds.) Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades

after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. 379–405.

Jaworski, Adam – Thurlow, Crispin: Introducing Semiotic Landscapes. In: Jaworski, Adam –Thurlow, Crispin: Semiotic Landscapes: Language,

Image, Space. London: Continuum, 2010. 1–40.

Karmacsi Zoltán: A magyar nyelv Beregszász hivatalaiban. In: Csernicskó István (szerk.): A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar

nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003. 93–100.

Karmacsi Zoltán: A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. In: Márku Anita – Tóth Enikő (szerk.): Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás.

Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Ungvár: RIK-U, 2017. 54–60.

Laihonen, Petteri: Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012. 14 (3), 27–49.

Laihonen, Petteri: Csíkszentdomokosi nyelvi tájkép. Székelyföld, 2013. 17 (7), 157–177.

Laihonen, Petteri: Linguistic landscapes of a minoritized regional majority: Language ideologies among Hungarians in South-West Slovakia. In:

Laitinen, M. – A. Zabrodskaja (eds.): Dimensions of Sociolinguistic Landscapes in Europe: Materials and Methodological Solutions. Frankfurt am

Main: Peter Lang, 2015a. 171–198.

Laihonen, Petteri: Indexing the Local, State and Global in the Contemporary Linguistic Land¬scape of a Hungarian town in Slovakia. In:

Wachtarczyková, J. –Satinská, L. – Ondrejovič, S. (eds.): Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Sociolinguistica Slovaca

Bratislava: Veda, 2015b. 280–301.

Laihonen, Petteri: Beware of the dog! Private Linguistic Landscapes in two ’Hungarian’ villages in South-West Slovakia. Language Policy, 2016.

(4), 373‒391.

Laihonen, Petteri – Tódor, Erika: The changing schoolscape in a Szekler village in Romania: signs of diversity in 'rehungarization'. International

Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2017. 20 (3). 362–379.

Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó – Kalligram Könyvkiadó – MTA Kisebbségkutató Műhely, 2000.

May, Stephen: Language Policy and Minority Rights. In: Ricento, T. (ed.): An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Malden, MA:

Blackwell Publishing Ltd, 2006. 255–272

Mrva Marianna – Szilvássy Tímea: Kétnyelvűség a dél-szlovákiai településeken. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011. 13 (1), 37–58.

Orosz Örs: Egy új fenomén – anyanyelvhasználati mozgalmak. In: Tóth Károly (szerk.): Nyelvi jogok 1. A kisebbségi és nyelvi jogok helyzete

Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat 2009–2011. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013. 311–316.

Orosz Örs (szerk.): A hely nevei, a nyelv helyei: A kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában 1918–2012. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet,

Papp Z. Attila – Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel 2007. A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Budapest: MTA

Kisebbségkutató Intézet, 2007.

Pavlenko, Aneta: Language Conflict in Post-Soviet Linguistic Landscapes. Journal of Slavic Linguistics, 2009. 17 (1–2), 247–274.

Pavlenko, Aneta 2012. Transgression as the Norm: Russian in Linguistic Landscape of Kyiv, Ukraine. In: Gorter, D. – Marten, H. F. –Van Mensel,

L. (eds.): Minority Languages in the Linguistic Landscape. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 36–56.

Pavlenko, Aneta: Why diachronicity matters in the study of linguistic landscapes. Linguistic Landscape, 2015/1. 114–132.

Scollon, Ron –Scollon, Suzie Wong: Discourses in Place: Language in the Material World. London: Routledge, 2003.

Shohamy, Elana: Language Policy: Hidden agendas and new approaches. London: Routledge. 2006.

Simonyi, André – Pisano, Jessica T.: The Social Lives of Borders: Political Economy at the Edge of the European Union. In: DeBardeleben, J. –

Hurrelmann, A. (eds.): Transnational Europe. Promise, Paradox, Limits. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2011. 222–238.

Spolsky, Bernard: Language Policy. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

Szabómihály Gizella: A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben. Magyar Tudomány, 2009. 170 (11), 1329–1334.

Szépfalusi István – Vörös Ottó – Beregszászi Anikó – Kontra Miklós: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Budapest–Alsóőr–Lendva:

Gondolat Kiadó – Imre Samu Nyelvi Intézet – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2012.

Tóth Enikő: A magyar nyelv megjelenése Badaló és Halábor nyelvi tájképében. Limes – 2014. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

tudományos évkönyve, I. évfolyam. Ungvár: V. Pagyak Kiadója, 2014. 57–64.

Tóth Enikő: Nyelvek a virtuális térben: kárpátaljai magyarlakta települések hivatalos honlapjainak nyelvhasználata. In: Gazdag Vilmos –

Karmacsi Zoltán – Tóth Enikő (szerk.): Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány. Ungvár: Autdor-Shark, 2016. 230–238.

Tóth Enikő: A 2012-es nyelvtörvény adta jogok és lehetőségek gyakorlati megvalósulása Kárpátalja Beregszászi járásának önkormányzati

hivatalaiban. In: Márku Anita – Tóth Enikő (szerk.): Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti

Kutatóközpont kutatásaiból III. Ungvár: RIK-U, 2017. 45–53.

Vigers, Dick: Signs of absence: language and memory in the linguistic landscape of Brittany. International Journal of the Sociology of Language,

/223. 171–187.

Zalabai Zsigmond: Mit ér a nyelvünk, ha magyar? A „táblaháború” és a „névháború” szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból 1990–1994.

Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v25i3.172

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.