Mátyás király és a szlovákok. Az emlékezet transznacionalizálódásának aktorai Szlovákiában

Kollai István

Absztrakt


A szlovákiai örökségiparon belül immár jó ideje – lényegében a rendszerváltás óta – megfigyelhetőek olyan tendenciák, amelyek a történelmi Magyar Királyság vezető személyiségeit, elsősorban uralkodóit próbálják termékesíteni. A mostani tanulmány ezt a jelenséget járja körbe, külön figyelmet szentelve annak, hogy mindez hogyan hathat a szlovák identitás transznacionalizálódására. Az esszé emellett emlékezet intézményesülésének egy, az örökségipar lokális aktorai által dominált, bottom-up típusú modelljét próbálja megfogalmazni, ami ellentétben áll a 20. század nagy részét meghatározó, hivatalos tankönyvekre és köztérhasználatra alapuló, top-down intézményesülési folyamattal.

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Bammer, Angelika: Displacements. Cultural Identities in Question. Bloomington: Indiana University Press, 1994.

Bőtös Botond: Hrusovsky tükre Szlovákia múltja felé. Magyar Nemzet, 2003. január 3.

Bilík, René: Historický žáner v slovenskej próze. Bratislava: Kalligram, 2008.

Dušan Čaplovič – Viliam Čičaj – Dušan Kováč – Ľubomír Lipták – Ján Lukačka: Dejiny Slovenska. Bratislava: Vydavateľstvo AEPress, 2000.

Čobejová, Eva: Inšpirujúcejšia ako Sissi. týždeň, 2017/19. https://www.tyzden.sk/temy/39271/inspirujucejsia-ako-sissi/

Čúzy, Ladislav – Kákošová, Zuzana – Michálek, Martin – Vojtech, Miroslav: Panoráma slovenskej literatúry I. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004.

Graham, Brian – Ashworth, G. J. – Tunbridge, J.E.: A Geography of Heritage: Power, Culture & Economy. London: Routledge, 2016.

Halász Iván: Magyarország és a szlovák identitásformák a hosszú 19. században. Pozsony: Kalligram, 2011.

Hilbertová, Martina: Mária Terézia sa zatiaľ nevzdáva. SME, 2011. november 3.

Jakab György: A közös történelem széthordása. Történelemtanítás, Online történelemdidaktikai folyóirat. 2013/1. Történelemtanítás, http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/jakab-

gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-

Kollai István: Kötöttségek és lehetőségek a szlovák Európa-politikában, 1993–2004. Külügyi Szemle, 2005/1–2., 157–181.

Kollai, István: A Capital on the Borderland. Traditional Multiculturalism in Contemporary Bratislava: Terra Recognita Foundation, Budapest, 2009.

Kollai István: Emlékezetpolitika Szlovákiában és a szlovák politika magyarságképe. PhD Disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem, 2014.

Lacika, Ján: Pamätníky a pomníky. Bratislava: Dajama, 2013.

Lukáč, Pavol: Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe. Bratislava: Kalligram, 2004.

Elena Mannová: Pomníková kultúra v Bratislave. Spomínanie – vizualizácia moci – reprezentácia. Acta Historica Neosoliensia, 2015/18. 236–257.

Mannová, Elena (zost.): Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: AEP, 2003.

Mesto Banská Bystrica: Dobrovoľná verejná zbierka na sochu kráľa Bela IV. v Banskej Bystrici. Hivatalos városi dokumentum. Elérhetőség: www.banskabystrica.sk

Mrva, Ivan: Podiel Slovákov na vzniku, budovaní a obrane Uhorska. Slovenské pohlady, 2015/10. 25–37.

Odaloš, Pavol: Vývinové tendencie názvov ulíc a námestí miest a obcí na Slovensku. Slovenská reč, 1993/6.

Otčenášová, Slávka: Schválená minulosť. Kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu (1918–1989). Košice: Univerzita Pavla Josefa Safarika, 2010

Pavla, Prejav: „Hrušovského na slávnostnej schôdzi NR SR k 10. výročiu vzniku SR”. TASR, 2003. január 1.

Pichler, Tibor: „JÁNOŠÍČENIE“ (O kariére jedného pojmu). In: Ivan Kamenec – Elena Mannová – Eva Kowalská: Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi. Bratislava: VEDA –

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000.

Sierp, Aline: History, Memory, and Trans-European Identity: Unifying Divisions. London/New York: Routledge, 2014.

Špiesz, Anton: Ilustrované dejiny Slovenska: Na ceste k sebauvedomeniu. Bratislava: Perfekt, 2002.

Tota, Anna Lisa – Hagen, Treyer (eds.): Routledge International Handbook of Memory Studies. London: Routledge, 2016.

Vozár, Samo: Ukojenie tôní. Bratislava: Tatran, 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v25i4.190

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.