A csehszlovákiai magyar sarlós nemzedék magyarországi kapcsolatrendszere 1925—1944

Bajcsi Ildikó

Absztrakt


A tanulmány a sarlós nemzedék magyarországi kapcsolatrendszerét vizsgálja 1925-től 1944-ig. Az első generációs csehszlovákiai magyar értelmiség ideológiai változását kezdettől fogva befolyásolta a magyarországi értelmiséggel kialakított viszony. Az eszmei példaképeket Ady, Móricz és Szabó személye jelentette a fiataloknak. Az 1920-as évek második felében központi szerepe volt a sarlósokhoz hasonlóan népi-szociális irányvonalat követő magyarországi ifjúságnak, leginkább a Bartha Miklós Társaságnak, valamint a Bethlen Gábor Körnek. A Sarló felbomlását követően a népi mozgalommal kialakított kapcsolatok egyéni úton folytatódtak. Ilyen téren ki kell emelni a népiek „atyjának” nevezett Móricz Zsigmond szerepét. Ezek a kapcsolatok a „visszatérést” követően központi helyet foglaltak el, a kisebbségi generáció magyarországi reintegrációjához pedig ugyancsak hozzájárultak.

Kulcsszavak: Sarló mozgalom, kapcsolatok, Magyarország, népi mozgalom

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


A Magyar Irodalom Arcképcsarnoka. http://mek.oszk.hu/

Balogh Edgár: Diákparlament és magyar jövő. Fokosok diktatúrája. Új Szó, 1929. november, 15–6.

Balogh Edgár: Erdélyi realista írók. Kelet Népe. 1941/8. 15–16.

Balogh Edgár: Hét próba. Egy nemzedék története 1924–1934. Szolgálatban. Egy nemzedék története. 1935–1944. Budapest: Magvető Kiadó, 1981.

Bárdi Nándor: Otthon és haza: tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Csíkszereda: Pro-Print, 2013.

Bárdi Nándor: Összezárkózás és szétfejlődés. Kísérlet a magyar kisebbségek történetének periodizációjára. In: Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalomban. Budapest: TLA, 2004. 251–

Bárdi Nándor: A népszolgálat genezise és tartalomváltozása. In: Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv – Lőrincz D. József (szerk.): Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a

magyar kisebbségek történetében. Pozsony: Kalligram, 2015. 11– 47.

Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék. Budapest: Püski, 1989.

Brogyányi Kálmán: Ifjúsági parlament alakul Magyarországon. Vetés, 1929. szeptember, 7.

Brubaker, Rogers: Nacionalizmus új keretek között. Budapest: L'Harmattan – Atelier, 2006.

Buday György: A szegedi Bethlen Gábor Kör. Vetés, 1929. szeptember, 7.

Búcsú a Monarchiától: Berzeviczy Albert naplója, 1914–1920. (Sajtó alá rend., az előszót és jegyzeteket írta Gali Máté.) Budapest: Helikon, 2015.

Cornelius, Deborah: In Search of the Nation. The New Generation of Hungarian Youth in Czechoslovakia 1925-1934. Boulder, Colorado: Social Science Monographs. Distributed by Columbia

University Press, 1998.

Csáder László: Kassák Lajos Munka-köre. Vetés 1929. szeptember, 6.

Csák Szilárd. Mit ettek korábban diák szentjeink? M. E. K. D. SZ. mekdsz Krisztus egyetemes.

http://www.mekdsz.siteset.hu/index.php?m=6979

Cseke Péter: Sorskérdések hálójában. Ady, Móricz és Szabó Dezső hatása az Erdélyi Fiatalokra. Kortárs 2009/4.

http://www.kortarsonline.hu/2009/04/sorskerdesek-halojaban/4217 (Letöltés ideje: 2017. 05. 05.)

Černák, Tomáš: Sociálna situácia a politický konflikt vysokoškolského študentstva v 30. rokoch 20. storočia. Forum Historiae. 2015/2. http://www.forumhistoriae.sk/documents/101

/1273455/8_cernak.pdf

Encyklopedie Cojeco. http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=52984&title=Lev%C3%A1%20fronta ( letöltés ideje: 2017. 01. 16.)

Farkas Gyula: Az elszakított magyar ifjúság tíz esztendeje. Magyar Szemle, 1928. szeptember-december, 214–220.

Fábián Dániel: Magyarország haladó ifjúsága. A budapesti Bartha Miklós Társaság munkairánya. Vetés, 1929. szeptember, 5–6.

Filep Tamás Gusztáv: A “felvidéki szellem”ről és utóéletéről. Limes, 2007/2. 109–132.

Filep Tamás Gusztáv: Két előadás a visszatért magyarokról. In: uő: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918–1945. Pozsony: Kalligram,

187–221.

Gyűlölet helyett megértéssel. Interjú Dobossy Lászlóval. Molnár Imre (összeáll.): „Gyűlölködés helyett összefogás”. Adalékok a két világháború közti csehszlovákiai magyar értelmiségi és diákmozgalmak történetéhez. Somorja: Történelemtanárok Társulása – Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2016. 63– 121.

„…hivatást számított ki magának történelmi helyzetéből.” M. Kiss Sándor. Interjú Balogh Edgárral. Budapest: Művelődéskutató Intézet, 1981.

Jócsik Lajos: A Sarló kapcsolata magyarországi és erdélyi haladó mozgalmakkal. In: Sándor László (összeáll.): Ez volt a Sarló. Kossuth Könyvkiadó – Madách Könyvkiadó, 1978. 159–183.

Jócsik Lajos: Esztendeig vele – esztendeig nélküle (Móricz Zsigmondról). Sorsunk, 1943/9. 666–671.

Jócsik Lajos: Hazatérés tájékozódás. Pécs: Janus Pannonius Társaság, 1942.

Jócsik Lajos: Jegyzetek. Justh Zsigmond naplója körül. Kelet Népe, 1941. 5. sz. 7.

Jócsik Lajos: Nagykúnsági krónika./Győrffy István/. Kelet Népe, 1941/14. 7.

Jócsik Lajos: Sellyei József. Kelet Népe, 1941/6. 9.

Jócsik Lajos: Szárszó, 1943. 792–793.

K. Horváth Zsolt: Kulturális vonzások és baloldali választások. A Munka-kör és a “társadalmi tér” kettős fogalma, 1928–1932. In: Bíró Annamária–Boka László (szerk.): Értelmiségi

karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Nagyvárad – Budapest: Partium Kiadó, 2014. 257–270.

Kassák Lajos érdekes bemutatkozása Pozsonyban. A Nap, 1929. május 28. 8.

Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség. 1919–1945. In: Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban. Máriabesenyő: Attraktor, 2012.

Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás: Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. Szeged: Universitas Szeged Kiadó, 2012. http://digit.bibl.uszeged.hu/00200/00244/00001

/egyetemi_ifjusagi.pdf (letöltés ideje: 2016. december 23.)

Kodolányi János: A kisebbségi magyarok harca. Vetés, 1929. szeptember, 1–2.

Kovács Endre: Korszakváltás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1981.

Könyves Tóth Kálmán, ifj.: II. Ifjúsági mozgalmak. Magyar Szemle, 1929. szeptember – december, 378–383.

Ladányi Andor: Egyetemi ifjúsági szervezetek a Horthy-korszakban. Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Educatio, 1995/2. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1569.html

László Ferenc – Cseke Péter: Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930–1940). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986.

M. E. K. D. SZ. mekdsz Krisztus egyetemes. http://www.mekdsz.siteset.hu/index.php?m=6979

Nagy Pál: A romániai útirajz vitája. Korunk, 2001/5. http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2001&honap=5&cikk=6605

Németh László: A magyar rádió feladatai, In: Uő: Sorskérdések. Budapest: Magvető Kiadó, 1989. 126–152.

Németh László élete, munkássága.

http://www.nemethlaszlo.eu/elete.html (letöltés ideje: 2017. 04. 18.) Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon, IV. köt. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981.

OSOBNOSTI.sk http://www.osobnosti.sk/osobnost/vladimir-clementis-990

Papp István: A magyar népi mozgalom története. 1920–1990. Budapest: Jaffa Kiadó, 2012.

Peéry Rezső: Magyar Mesterek. Vetés, 1929. április, 6.

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon.

http://mek.oszk.hu/03600/03628/html/

Sebestyén Sándor: A Bartha Miklós Társaság Története (1925–1933). Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1981.

Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013.

Simon Attila – Tóth László: Kis lépések nagy politikusa. Szent-Ivány József, a politikus és művelődésszervező. Somorja: Történelemtanárok Társulása – Fórum Kisebbségkutató Intézet,

Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei. Budapest: Jaffa Kiadó, 2014.

Szalatnai Rezső: Móricz Zsigmond Szlovákiában. Pozsony: Toldy-Kör, 1943.

Szarka László: A multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918–1992. Dunaszerdahely – Pozsony: Kalligram, 2016.

Szlovákiai Magyar Adatbank. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig.

http://adatbank.sk/lexikon/csader-laszlo/

Tasi József: József Attila és a Bartha Miklós Társaság. Budapest: Ecriture–Galéria, 1995.

Tasi József (vál.): Móricz Zsigmond, a Kelet népe szerkesztője. Levelek I. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1988.

Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén. Bratislava: Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1983.

Varga Krisztián: A harmincas évek politikai rendőrsége Wayand Tibor önvallomásában. Betekintő, 2010/4.

http://www.betekinto.hu/en/node/23

Vendégségben Masaryknál. Interjú Boross Zoltánnal. In: Molnár Imre (összeáll.): „Gyűlölködés helyett összefogás”. Adalékok a két világháború közti csehszlovákiai magyar értelmiségi és diákmozgalmak történetéhez. Somorja: Történelemtanárok Társulása – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2016. 1–49.

Vígh Károly: A felvidéki Sarló mozgalom története. Valóság, 2008/12. http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk& cazon=145&lap=0
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v25i4.191

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.