Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között a két világháború közti Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944

Egry Gábor

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Balogh Edgár: Hét próba. Egy nemzedék elindul. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1965.; Uő. Hét próba – Szolgálatban. Budapest: Magvető, 1981.

Bárdi Nándor: Tény és való. Pozsony: Kalligram, 2004.

Bárdi Nándor: A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere (1918–

. In: Bárdi Nándor–Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek

történetében. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 41–68.

Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.

Budapest: Gondolat Kiadó, 2008.

Benko, Juraj: The State and Its People. The Political Socialisation of the Slovak Population after the

Creation of the Czechoslovak Republic. In: Hudek, Adam (ed.): Overcoming the Old Borders. Beyond

the Paradigm of Slovak National History. 2013. 71–84.

Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok 1867–1940. Bern: EPMSZ, 1989.

Borsody István (szerk.): Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Budapest: Az Ország Útja, 1938.

Brubaker, Rogers: Nacionalizmus új keretek között. Budapest: L’Harmattan–Atelier, 2006. 61–81.

Brubaker, Rogers – Feischmidt Margit – Fox, Jon – Grancea, Liana: Nacionalista politika és hétköznapi

etnicitás egy erdélyi városban. Budapest: L’Harmattan, 2011.

Fox, Jon E. – Miller-Idriss, Cynthia: Everyday nationhood. Ethnicitites, 2008/4. 536–563.

Gaucsík István: A magyar gazdasági szervezetek gazdasági integrációja. Integrációs stratégiák a

magyar kisebbségek történetében. In: Bárdi Nándor – Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a

magyar kisebbségek történetében. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 219–240.

Gaucsík István: Gazdaság és politika vonzásában. Adalékok Tarján Ödön pályaképéhez. Fórum

Társadalomtudományi Szemle, 2010/1., 49–60.

Gaucsík István: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a gazdasági elitek példáján. Fórum

Társadalomtudományi Szemle, 2011/2. 102–139.

Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918–1940). Csíkszereda: Pro

Print 2009.Jakabffy Elemér – Páll György: A bánsági magyarság húsz éve. Budapest: Stúdium, 1939.

Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai

stratégiái (1931–1940). Csíkszereda: Pro Print, 2007.

Hunyadi Attila: Cooperativele minorităţii maghiare din România în perioada interbelică. Cluj-Napoca:

Argonaut, 2010.

Jócsik Lajos: Idegen igában. Húsz év cseh uralom alatt. Budapest, 1940.

Judson, Pieter M.: The Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial

Austria. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006.

K. Lengyel Zsolt: Auf der Suche nach dem Kompromiss. Ursprünge und Gestalten des frühen

Transylvanismus. München: Verlag Ungarisches Institut, 1993.

K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzilvanizmus korai

történeténez. Csíkszereda: Pro-Print, 2007.

King, Jeremy: Budweisers into Czechs and Germans. A Local History of Bohemian Politics, 1848–1948.

Princeton: Princeton University Press , 2002.

Kiss Tamás: Támpontok az erdélyi etnikai rétegződés vizsgálatához I-II. Pro Minoritate, 2010/2. 3–28.

és 2010/3. 3–42.

Kiss Tamás: Marginalizáció, etnikai párhuzamosság és aszimmetrikus akkomodáció. Az erdélyi magyar

közösséget érintő társadalmi és politikai folyamatok. Magyar Kisebbség, 2015/1–2. 30–64.

Kovács Éva: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között (1918–1938). ,

Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2004.

Kovács Éva: Trianon, avagy „traumatikus fordulat” a magyar történetírásban. Korall, 2015/1. 82–107.

Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban.

Kolozsvár: Fraternitas, 1941.

Mannová, Elena: „... de most már jó szlovák”. A nemzeti identitás variációi két dél-szlovákiai kisváros

egyesületi életében, 1918–1938. Regio, 2000/4. 94–103.

Mannová, Elena: „Sie wollen keine Loyalität lernen!“ Identitätsdiskurse und lokale Lebenswelten in der

Südslowakei 1918–1938. In: Haslinger, Peter – Puttkamer, Joachim von (Hrsg.): Staat, Loyalität und

Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1918–1941. München: Oldenbourg, 2007. 45–67.

Mannová, Elena: Von Maria Theresia zum Schönen Náci. Kollektive Gedächtnisse und Denkmalkultur in

Bratislava. In: Jaworski, Rudolf – Stachel, Peter (Hrsg.): Die Besetzung des öffentlichen Raumes.

Politische Plätze, Denkmäler und Straßennamen in europäischen Vergleich. Berlin: Frank und Tinne,

203–216.;

Mannová, Elena: Schutzvereine, Behörden und Lokalpresse – ihr Einfluss auf das interethnische Klima

der Südslowakei 1920–1938. In: Haslinger, Peter (Hrsg.): Schutzvereine in Ostmitteleuropa.

Vereienswesen, Sprachkonflikte und Dynamiker nationaler Mobilisierung 1860–1939. Marburg: Verlag

Herder Institut, 2009. 245–268.

Michela, Miroslav: „A Home Should Be Home to All Its Sons”: Cultural Representations of Saint

Stephen in Slovakia during the Interwar Period. In: Hudek, Adam et al (ed.), Overcoming the Old

Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History. Bratislava: Institute of History of Slovak

Academy of Sciences, 2013, 97–110.

Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940.

augusztus 30-ig. Budapest: Stúdium, 1941.

Mouffe, Chantal: The Return of the Political. London: Verso, 2005.

Sheehan, James: The Problem of Sovereignty in European History. American Historical Review, 111.

/1. 1–15. Bob Jessop: State Theory. Putting the Capitalist State in Its Place. University Park:

Pennsylvania University Press. 1990.

Simon Attila: Telepesek és telepesfalvak Csehszlovákiában. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet,

Stergar, Rok: National Indiff erence in the Heyday of Nationalist Mobilization? Ljubljana Military

Veterans and the Language of Command. Austrian History Yearbook, 2012. 45–58.

Szvatkó Pál: A visszatért magyarok. A felvidéki magyarság húsz éve. Budapest: Révai, 1938.

Tusa Gábor: Harcunk Erdélyben magyarságunkért. 20 év jellemrajza. Kolozsvár: Minerva, 1942.

Turner, Victor: Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society. Ithaca and London:

Cornell University Press, 1974.

Zahra, Tara:Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands,

–1948. Ithaca–London: Cornell University Press, 2008.

Zahra, Tara: Imagined Noncommunities. National Indifference as a Category of Analysis. Slavic

Review, (69.) 2010/1. 93–119.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i2.209

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.