A jövő elkezdődött, a múlt nem ért véget – történeti felvetések Forray Katalin és Orsós Anna írása nyomán

Nagy Pál

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei. Budapest: szerk. és kiadja az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal. 1895. Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam. IX. köt.

Antalffy Gyula: Magyarok a cigánysoron. Az alföldi „gazdag” parasztvárosok újkeletű agrárproletársága.

Népszava, 1937. április 18. 11.

Bársony János – Daróczi Ágnes: Kali trash-Fekete félelem. Pharrajimos-szétvágatás. Samudaripen-

legyilkolás. A romák sorsa a Holocaust idején Magyarországon II. Budapest: Romano Instituto

Alapítvány, 2015.

Bernáth Gábor – Brassói Vivien – Orsós Julianna: Ha szaladok agyonlőnek, ha megállok agyonvernek.

Az európai Roma Holokauszt. Budapest: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Közalapítvány, 2015.

Biczó Gábor: Az „othering”, mint a kortárs magyarországi roma-diskurzus fogalmi regiszterének

allegóriája. Pécsett 2018. május 11-én a VII. Romológus Konferencián elhangzott előadás.

Összefoglalása: Horizontok és Dialógusok IV. Konferencianapok Pécs, 2018. május 9-12.

Absztraktkötet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés-tudományi Intézet,

Czene Gábor: Az ügy. Népszabadság, 2016. szeptember 10. Hétvége, 2-3.

Crowe, D. – Kolsti, J. (ed.): The Gypsies of Eastern Europe. New York – London, 1991.

Erdős Kamill: A magyarországi cigányság. Törzsek, nemzetségek. Néprajzi Közlemények, 1958/1-2.

–173.

Erős Ferenc: Előítélet és etnicitás. A cigányellenesség dimenziói a mai magyar társadalomban. Magyar

Tudomány, 1997/6. 712–723.

Forray Katalin – Orsós Anna: Roma jövő Magyarországon. Educatio, 2016/4. 516–526.

Fosztó László: Van-e cigány nemzettudat? In: Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti

önazonosság Közép–Európában. Budapest: Teleki László Intézet, 2002. 207–224.

Fraser, Angus: A cigányok. Budapest: Osiris Kiadó, 1996.

Hajnáczky Tamás (szerk.): „Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.”

Cigánypolitika dokumentumokban 1956–1959. Budapest: Gondolat Kiadó, 2015.

Hale, Henry E.: Explaining Ethnicity. Comparative Political Studies, Vol. 37. 2004/4, 458–485. Magyar

fordítása:

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/05hale.pdf (Utolsó letöltés: 2018. június 8.)

Heiczinger János: Adatok a falu cigánykérdéséhez. Népegészségügy, 1939. 18.

Heindl Péter: Büszkeség és előítélet. Vita a roma vészkorszakról. Eszmélet online, 2017. július 27.

http://www.eszmelet.hu/heindl-peter-buszkeseg-es-eloitelet/ (Utolsó letöltés: 2018. június 8.)

Kamusella, T. – Nomachi, M. – Gibson, C. (ed.): The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities

and Borders. New York: Palgrave Macmillan, 2016.

Kardos Ferenc: „Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni”. Zalaegerszeg: Zala Megyei

Levéltár, 2008. Zalai Gyűjtemény 65.; Kereskényiné Cseh Edit (vál.): Források a Békés megyei

cigányság történetéhez (1768–1987). Gyula: Békés Megyei Levéltár, 2008.

Karsai László: A történészek és a roma holokauszt. Vita Heindl Péterrel. Eszmélet online, 2017.

augusztus 17.

http://www.eszmelet.hu/karsai-laszlo-a-torteneszek-es-a-roma-holokauszt/ (Utolsó letöltés: 2018.

június 8.)

Kovalcsik Katalin: Szlovákiai oláhcigány népdalok. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 1985.

Kovalcsik Katalin: A beás cigányok népzenei hagyományai. In: Barna Gábor – Bódi Zsuzsanna (szerk.):

Cigány néprajzi tanulmányok I. Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18-19. században.

Budapest: Magyar Néprajzi Társaság. 1993.

Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai romák

történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata. Budapest: Napvilág Kiadó, 2004.

Ladányi János – Szelényi Iván: Alsókasztosodás. Élet és Irodalom, 2014. szeptember 19.

Landauer Attila: Mi is ez a könyv? Kritika, 2016/5–6. 20–25.

Landauer Attila (bev. és szerk.): A Kárpát-medencei cigányság és a keresztény egyházak kapcsolatának

forrásai (1567–1953). Budapest: L’ Harmattan, 2016.

Madarassy László: A putri-negyed. Néprajzi Értesítő, 1905. 53–57.

Magyar Néprajzi Lexikon. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1130.html, és

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1064.html . (Utolsó letöltés: 2018. június 5.)

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Somogy vármegye nemesi közgyűlésének

jegyzőkönyvei, 1777. II. k. 99–103.

Majtényi György: Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem

forrásairól és értelmezéséről. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Pécs: Felelős

szerkesztő: Márfi Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. 2005. 121–132.

Marushiakova, E. – Popov, V.: Between Exoticization and Marginalization. Current porblems of Gypsy

Studies. Behemoth – A Journal on Civilization, 2011. 1.

Marushiakova, E. – Popov, V.: European Policies for Social Inclusion of Roma: Catch 22? Social

Inclusion, 2015, Volume 3, Pages 19–31.

Marushiakova, E. – Popov, V. (ed.): Roma Culture: Myths and Realities. Series editors: Kyuchukov,

Hristo –a Hancock, Ian. Munich, Lincom Academic Publisher, 2016. Roma Series, Volume 3. In

Memoriam Donald Kenrick (1929–2015)

Miskolczy Ambrus – Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban. Budapest: Tarsoly Kiadó, 2013.

Molnár Judit (szerk.): A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából.

Budapest: Balassi Kiadó, 2017.

Nagy Pál: A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában. Kaposvár: Kiadja a

Társadalomtudományi Tanszék gondozásában a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kiadója.

Nagy Pál: Cigány csoportok és az együttélési modellek változásai a Kárpát-medencében a 15-20.

században. In: Romák a történelemtanításban. Történelemtanárok 17. Országos Konferenciája 2007.

október 13-14. Budapest: Történelem Tanárok Egylete, 2008. 35–50.

Nagy Pál: Források a magyarországi cigányság történetéből (1758–1999). Gödöllő: Emberi Erőforrások

Fejlesztése Alapítvány, 2011.

Nagy Pál: Ki beszél itt cigány történelemről? In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): Alapirodalmk a hazai

cigány, roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. Pécs: PTE,

BTK, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2015. 50–127.

Nagy Pál: Kolozsvár cigány népessége II. József korában. Erdélyi Krónika.

https://erdelyikronika.net/2017/11/kolozsvar-cigany-nepessege-ii-jozsef-koraban/ (Utolsó letöltés:

június 5.)

Soós István: Assimilation oder Integration? Staatliche und administrative Versuche zur

gesellschaftlichen Einfügung der Roma im Königreich Ungarn (18.–19. Jahrhundert). In: Kropf, Rudolf –

Polster, Gert (Hg.): Die Volksgruppe der Roma und Sinti bis 1938. Eisenstadt: Redaktion: Evelyn Fertl,

101–121.

Tamás Gáspár Miklós: A lényegről. 2017. január 14.

http://kettosmerce.blog.hu/2017/01/14/tgm_a_lenyegrol (Utolsó letöltés: 2018. június 5.)

Váradi János: A cigány népesség a történeti Magyarország polgári korszakában. Pécs: Phd értekezés.

http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/varadijanosphd.pdf (Utolsó letöltés: 2018.

június 5.)

Varga J. János: Fürsorglicher Gutsherr, fürsorglicher Staat. Zigeuner in Westtransdanubien im 17–18.

Jahrhundert. In: Kropf, Rudolf – Polster, Gert (Hg.): Die Volksgruppe der Roma und Sinti bis 1938.

Eisenstadt: Redaktion: Evelyn Fertl, 2016. 89-100.

Zolnai János: „Túl későn jöttünk.” Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű

Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével. Beszélő, 2016. november 3.

http://beszelo.c3.hu/blog/zolnay-janos/%E2%80%9Etul-keson-jottunk%E2%80%9D (Utolsó letöltés:

június 8.)
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i2.217

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.