A genocídium fogalmának változásai. Gondolatok az 1948-as genocídium egyezmény 70. évfordulóján

Gulyás Éva

Absztrakt


A tanulmány a genocídium fogalmának változásaival foglakozik. Tárgyalja megszületésének körülményeit és a jogi fogalom korlátait, valamint megvizsgálja és elemzi a genocídium politikai és társadalmi fogálmát. Abból a tényből, hogy az 1948-as genocídium egyezményben használt jogi előírás évtizedeken át nem került alkalmazására, többen arra következtettek, hogy azt meg kell újítani. Ennek során többen alternatív fogalmakat alkottak (például democídium, politicídium, holodomor), ezek a kísérletek azonban nem voltak sikeresek.

This study deals with the changes in the meaning of genocide during the past seven decades. It discusses the circumstances of the origin of the legal concept in the works of Raphaël Lemkin and in the international legal documents of the United Nations, and analyzes the political and social concepts of genocide explicated in the years of 1970 and 1980. From the fact that the legal provision of the 1948 Genocide Convention has not been applied in judicial decisions for decades, some experts have come to the conclusion that it should be renewed. During the past three decades, several alternative concepts were coined (such as „democide”, „politicide”, „holodomor”, etc.). These conceptual experiments, however, were not successful.

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben. Tudósítás a gonosz ba-nalitásról. Ford.: Mesés Péter, Budapest: Osiris Kiadó, 2000; eredetileg 1963.

Arisztotelész: Rétorika. Ford. Adamik Tamás. Budapest: Gondolat Kiadó, 1982.

Baade, Hans W.: The Eichmann Trial. Some Legal Aspects. Duke Law Journal, 1961. 400–420.

Balogh Ágnes – Tóth Mihály: Magyar büntetőjog. Általános rész. Budapest: Osiris Kiadó, 2010.

Bárd Károly: Történelmi igazságtétel. Ötven évvel az Eichmann per után. In: Juhász Zsuzsanna – Nagy Ferenc – Fantoly Zsanett (szerk.): Sapienti sat. Ünnepi

kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. Szeged [Acta Universitatis Szegediensis. Ac-ta juridica et politica. 2012. Tom. 74.], 2012. 35–48.

Barth Boris: Genocid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte. Theorien. Kontroversen. München: C. H. Beck, 2006.

Bartrop, Paul R. –Totten, Samuel (eds.): Dictionary of Genocide. 1-2. kötet. Santa Barbara, Cal.: ABC-Clio 2007.

Bauer, Yehuda: Holocaust in Historical Persective. Seattle: Univer-sity of Washington Press, 1978.

Bauer, Yehuda: Rethinking the Holocaust. New Haven: Yale Uni-versity Press, 2001.

Bauer, Yehuda: The Place of the Holocaust in Contemporary His-tory. Studies in Contemporary Jewry, 1984. 201–224.

Bazyler, Michael: Holocaust, Genocide, and the Law. A Quest for Justice in a Post-Holocaust World. Oxford University Press, 2017.

Besenyei Fruzsina Tünde: A nemzetközi kulturális örökség- és mű-kincsvédelem terrorizmus általi fenyegetettsége az Iszlám Állam példáján keresztül.

Diskurzus, 2015/különszám, 3–12.

Biedermann Zsuzsánna: A genocídium fogalmának értelmezése. Jogelméleti Szemle, 2011/4. szám

Biedermann Zsuzsánna: Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak régióban. A konfliktusok gazdasági vetülete. Pécs: Publikon, 2015.

Biedermann Zsuzsánna: Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak régióban – Ajánlások a megelőzésre. PhD-értekezés [gépirat]. Budapest: Corvinus

Egyetem, 2013

Boas, Gideon – Schabas, William (eds.): International Criminal Law. Developments in the Case Law of the ICTY. Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Brett, Roddy: The Origins and Dynamics of Genocide. Political Vio-lence in Guatemala. London: Macmillan Palgrave, 2016.

Broswimmer, Franz: Ecocide. London: Pluto Press, 2002.

Chalk, Frank – Jonasson, Kurt (eds.): History and Sociology of Ge-nocide. Analyses and Case Studies. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1990. L.

különösen 57–222.

Charny, Israel W.: Encyclopedia of Genocide. Santa Barbara, Cal.: ABC-Clio, 1999.

Charny, Israel W: Toward a Generic Definition of Genocide. In: Andreopoulos, Georg (ed.): Genocide. Conceptual and Histori-cal Dimension. Piladelphia:

University Pennsylvania Press, 1994. 64–94.

Civallero, Edgardo: When Memory Turns into Ashes... Memoricide during XX. century. Information for Social Change, 2007/1. 7–22.

Csánk Béla: Genocidium. Jogtudományi Közlöny, 1949/1–2. (25–31) 26–28.

Davidson, Lawrence: Cultural Genocide. New Brunswick, NJ: Rut-gers University Press, 2012.

Donald Bloxham: The Final Solution. A Genocide. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Drost, Pieter Nicolaas: The Crime of State. 1. kötet: Humanicide. 2. kötet: Genocide. United Nations Legislation on International Criminal Law. Leyden: A. W.

Sythoff, 1959.

Feierstein, Daniel: Genocide as Social Practice: Reorganizing Soci-ety under the Nazis and Argentina's Military Juntas. New Brunswick, NJ: Rutgers University

Press, 2014.

Fein, Helen: Genocide. A Sociological Perspective. Thousand Oaks, Cal.: Sage, 1991.

Gehér József: A kulturális népirtás fogalma és tilalmának jogi lehe-tőségei. Kisebbségkutatás, 1991–1992/4. 392–393. és Regio, 1991/3. 194–201.

Hajdú Béla: A genocídium kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny, 1948/19–20. 378–379.

Harff, B. – Gurr, T. R.: Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases since 1945. International Studies

Quarterly, 1988. szeptember, 359–371.

Harff, Barbara – Gurr, Ted Robert: Ethnic Conflict in World Poli-tics. Boulder, Co.: Westview Press, 1994.

Harff, Barbara: Genocide and Human Rights. International Legal and Political Issues. Denver: University of Denver, Graduate School of International Studies,

Hartyányi Jaroszlava: „Holomodor” Ukrajnában 1932–1933. Az ukrán parasztság szándékos kiéheztetése. Deliberationes, 2015/2. 78–87.

Hausner, Gideon: Ítélet Jeruzsálemben. Az Eichmann-per története. Budapest: Európa, 1984.

Hoffmann Tamás: Az emberiesség elleni bűncselekmények nem-zetközi és magyar jogi szabályozása. Állam- és Jogtudomány. 58. évf. 2017/1. sz. 29–55.

Horowitz, Irving, Louis: Genocide. State Power and Mass Murder. New Brunswick: Transaction Books (Issues in Contemporary Civilization), 1976.

Irvin-Erickson, Douglas: Raphael Lemkin and the Concept of Geno-cide. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, Pennsylva-nia Studies in Human

Rights, 2016. 17–230.

Israel, Charny, W. (ed.): Genocide. A Critical Bibliographic Review. 1–3 kötet. London – New York, Mansell Publishing – Facts on Fi-le, 1989–1991. [a 3.

kötet: The Widening Circle of Genocide címen is]

Jacobs, Stephen L.: Language death and revival after cultural dest-ruction. Reflection of a little discussed aspect of Genocide. Jour-nal of Genocide Research,

/3. 423–430.

Jeney Petra – Sebők Endre: Médiagenocídium. Fundamentum, 2004/1. 162–168.

Jones, Adam: Gendercide and Genocide. Journal of Genocide Rese-arch, 2000/2. 185–211.

Jones, Adam: Gendercide and Genocide. Nashville, Ten.: Vander-built University Press, 2004.

Jones, Adam: Genocide. A Comprehensive Introduction. London: Routledge – Taylor and Francis, 2010, 2. kiadás: 2011. (eredeti-leg: 2006)

Kardos Gábor: A népirtás és a nemzetközi jog fejlődése. Delibera-tiones, 2015/2. 25–29.

Katz, Steven T.: The Holocaust in Historical Context. 1. kötet: The Holocaust and Mass Death before the Modern Age. Oxford: Ox-ford University Press, 1994.

(a mű tervezett további kötetei nem jelentek meg)

Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László (szerk.) Nemzetközi jog. Budapest: Wolters Kluwer, 2014.

Kimmerling, B.: Politicide. Sharon’s War Against the Palestinians. London: Verso, 2003.

Kirs Eszter: A népirtás bűntettének nemzetközi jogi szabályozása. In: Doktoranduszok Fóruma. 2003. november 6. Miskolc, No-votni Alapítvány, 2003, 149–

Kirs Eszter: Népirtás az ICTY nagyítója alatt. In: Blutmann László (szerk.): Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. szü-letésnapjára. Acta

Universitatis Szegediensis Szeged 2014. 303–311.

Knuth, Rebbeca: Libricide. The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century. Westport, Ct: Praeger, 2003, 2. kiadás: 2006.

Konok Péter, Sipos Péter, Ungváry Krisztián, Vargyai Gyula, Zeidler Miklós, Krausz Tamás: Magyarország és a második világháború – kerekasztal-beszélgetés.

Eszmélet, 2004/61. 4–26.

Kontra Miklós: Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében. Magyar Tudomány, 2009/1. és (ugyanaz) FÓRUM. Társadalomtudományi Szemle.

/4.,

Koskenniemi, Matti: The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Kovács Mónika (szerk.): Holokauszt: történelem és emlékezet. Bu-dapest: Jaffa Kiadó, 2005. 91–106.

Kovács Péter: Nemzetközi büntetőbíráskodás. In: Jakab András – Fekete Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. (2018). 19.

https://ijoten.hu/szocikk/nemzetkozi-buntetobiraskodas (letöltés ideje: 2018. augusztus 21.)

Kőbányai János: A holokauszt mint elbeszélés. A hazugság helye. Budapest: Múlt és Jövő, 2005.

Krausz Tamás – Varga Éva (szerk.): A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban – Levéltári dokumentumok 1941–1947. Buda-pest: L’Harmattan, 2013.

–39.

Krausz Tamás: „Úriember” megszállók és „jogtipró” partizánok? A magyar megszálló csapatok népirtó tevékenysége Ungváry Krisztián értelmezésében.

Eszmélet, 2016. 109. 151–173.

Krausz Tamás: Hogyan írná át Ungváry Krisztián a nagy honvédő háború történetét? Századok, 2014/1. 201–227.

Krausz Tamás: Magyar megszállás – vajúdó nemzeti önismeret. Vá-lasz a kritikákra. Budapest, Russica Pannonica, 2013.

Kuper, Leo: Genocide. Its Political Use in the Twentieth Century. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981. 117.

Kuper, Leo: Genocide. Its Political Use in the Twentieth Century. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981.

Kuper, Leo: Race, Class and Power. Ideology and Revolutionary Change in Plural Societies. New Brunswick, NJ.: Transaction Publishers, 1974., új kiadása:

Kuper, Leo: Theoretical Issues relating to Genocide: Uses and Abuses. In: Andreopoulos, Georg (ed.): Genocide. Conceptual and Historical Dimension.

Piladelphia: University Pennsylvania Press, 1994. [Presented originally at the Yale University Law School, Raphael Lemkin Symposium on Genocide, February

31–46.

Lamm Vanda: Genocídium – a nemzetközi jog és a büntetőjog ha-tárterülete. Állam- és Jogtudomány, 2011/4. szám, 457–476.

Lemkin, Rapaël: Genocide as a Crime in International Law. Ameri-can Journal of International Law, 1947. 147.

Lemkin, Raphaël: Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Oc-cupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. Wa-shington, DC: Carnegie Endowment

for International Peace, 1944. Reprint kiadása, Samantha Power új bevezetőjével: Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2005.

Levene, Mark: The Meaning of Genocide [a Genocide in the Age of Nation című munka 4. kötete]. London: I. B. Tauris, 2008.

Lipstadt, Deborah E.: The Eichmann Trial. New York: Shocken (Knopf Doubleday), 2011.

Makuch, Andrij – Sysyn, Frank E.: Contextualizing the Holodomor. The Impact of Thirty Years of Ukrainian Famine Studies. Alber-ta: Canadian Institute of

Ukrainian Studies Press, 2015.

Mann, M.: A demokrácia sötét oldala. Az etnikai tisztogatás mo-dern hagyománya. Regio. 2003/1. 3–35.

Mann, M.: The Dark Side of Democracy. Explaning Ethnic Clean-sing. New York: Cambridge University Press, 2005.

Marcusen, Eric: Reflections on the Holocaust and Hiroshima. In: Frey, Robert Seitz (ed.): The Genocidal Temptation. Auschwitz, Hiroshima, Rwanda, and

Beyond. Dallas: University Press of America, 2004. 25–40.

Midlarsky, Manus I.: The Killing Trap. Genocide in the Twentieth Century. Cambridge University Press, 2005.

Mitsue Inazumi: Universal Jurisdiction in Modern International Law. Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious Crimes Under International Law.

h.n. [Utrecht]: In-tersentia, School of Human Rights Research, 2005.

Morus, M. Christina: Bosnian Serb Perpetrators. In: Bartrop, Paul R. (ed.): Bosnian Genocide. The Essential Reference Guide. Santa Barbara, Cal.: ABC-Clio,

33–36.

Moses, A. Dirk: Raphael Lemkin, culture, and the concept of geno-cide. In: Donald Bloxham – A. Dirk Moses (eds.): The Oxford Handbook of Genocide

Studies. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Münzel, Mark: Genocídium, etnocídium és a néprajzkutatás. A ke-let-paraguay-i achék. In: A. Gergely András (szerk.): „Primitív” kultúrák, ősi hitek, modern

genocídum. Politikai antropológiai és etnológiai forrástanulmányok. Budapest: MTA Politikai Tu-dományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, 2001. 7–21.

Münzel, Mark: The Ache Indians. Genocide in Paraguay. Koppen-hága: International Work Group for Indigenous Affairs, IWGIA Document 11, 1973.

Nagy Károly: Nemzetközi jog. Budapest: Püski, 1999.

Noack, Christian – Janssen, Lindsay – Comerford, Vincent (eds.): Holodomor and Gorta Mór. Histories, Memories and Rep-resentations of Famine in Ukraine

and Ireland. London: Ant-hem Press, 2014.

Novic, Elisa: The Concept of Cultural Genocide. An International Law Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2016.

[n.n.] Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity. A Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda. New York, Human

Rights Watch, 2010.

[n.n.] Die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts durch die Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruan-da zur Bedeutung von

internationalen Gerichts¬entscheidungen als Rechtsquelle des Völkerstrafrechts. Berlin: Berliner Wis-senschaftlicher Verlag, 2005.

Porter, Jack – Nusan. Lanham (eds.): Genocide and Human Rights. A Global Anthology. Maryland: University Press of America (Rowmann & Littlefield), 1982.

Rummel, R. J.: China's Bloody Century. Genocide and Mass Mur-der Since 1900. London: Routledge, 2017. (eredetileg: Transac-tion Books, 1991).

Rummel, R. J.: Death by Government. Genocide and Mass Murder in the Twentieth Century. Rutgers, NJ: Transaction Publishers, 1994.

Rummel, R. J.: Democide. Nazi Genocide and Mass Murder. Rut-gers, NJ: Transaction Publishers, 1992.

Rummel, R. J.: Lethal Politics. Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917. London: Routledge, 2017. (eredetileg: Transaction Books, 1990)

Russell, Diana E. H. – Harmes, Roberta A.: Femicide in Global Perspective. New York: Teachers College Press (Columbia Uni-versity), 2001.

Sántha Ferenc: A népirtás bűncselekményének néhány problemati-kus kérdéséről. In: Tanulmányok Dr. Dr. h. c. Horváth Tibor pro-fessor emeritus 80.

születésnapja tiszteletére. Miskolc, Miskolci Egyetem (Bűnügyi Tudományi Közlemények 8), 2007. 157–179.

Sántha Ferenc: The crime of genocide and subjective elements of the crime in Hungarian Criminal Law. In: Szabó Miklós (szerk.): Studia Iurisprudentiae

Doctorandorum Miskolciensium (Mis-kolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Tomus 15/2.) Miskolc: Bíbor Kiadó, 2014. 215–232.

Sautman, Barry: „Cultural Genocide” and Tibet. Texas Internatio-nal Law Journal, 2003/2. 183–231.

Schabas, William A.: Genocide in International Law. The Crime of Crimes. Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

Schabas, William: The Contribution of the Eichmann Trial to Inter-national Law. Leiden Journal of International Law, 2013. 667–677.

Schaller, Dominik J. – Zimmerer, Jürgen (eds.): The Origins of Geno-cide. Raphael Lemkin as a historian of mass violence. London: Routledge, 2013.

Schön Dezső: A jeruzsálemi per. Tel-Aviv: Újkelet, 1963.

Shaar, Al-Hakam – Templer, Robert: Urbicide, or an Elegy for Alep-po. In: https://www.academia.edu [29782378]

Sharp, Deen: Urbicide and the Arrangement of Violence in Syria. In: Sharp, Deen – Panetta, Claire (eds.): Beyond the Square. h.n. Ur-pub (kiadó), é.n.

] 118–140.

Shaw, Malcolm N.: Nemzetközi jog. Budapest: Osiris, 2001.

Shaw, Martin: New Wars of the City. „Urbicide” and „Genocide”. In: Graham, Stephen (eds.): Cities, War, and Terrorism Towards an Urban Geopolitics.

London: Blackwell, 2004. 141–153.

Smith, Karen E.: Genocide and the Europeans. Cambridge: Camb-ridge University Press, 2010.

Sommerville, John: Nuclear war is „omnicide” In: Fox, M.A. – Groarke, L.: Nuclear War. Philosophical Perspective. An Antho-logy. New York: Peter Lang,

3–9.

Stone, Dan: Histories of the Holocaust. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Szőci Árpád: Temesvár. A romániai forradalom kitörésének valódi története. Nagyvárad: Partium Kiadó 2013 – Bloomington: iUniverse, 2013. 20.

Tódor János: Vadászjelenetek Magyarországon. Gyűlölet-bűncselekmények Olaszliszkától a cigány sorozatgyilkosságig. Budapest: Osiris Kiadó, 2017.

Totten, S. – Bartrop, P. – Jacobs, S. L. (eds.): Dictionary of Geno-cide. Westport, Conn., Greenwood Press, 2007.

Totten, Samuel: „Genocide”, frivolous use of the term. In: Charny, Israel W. (ed.): Encyclopedia of Genocide 1–2 kötet. Santa Bar-bara, Cal.: ABC-Clio, 1999.

kötet, 39.

Totten, Samuel: Genocide in Darfur, Sudan. In: Totten, Samuel – Parsons, William (eds.): Centuries of Genocide. Essays and Eyewittnes Accounts. London:

Routledge, 2013. 513–577.

Ungváry Krisztián: A magyar megszállás Ukrajnában és Lengyelor-szágban 1941–1944. In: Nagy Képes Milleniumi Hadtörténet. Budapest: Századvég-Osiris,

403–408.

Ungváry Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941–1944. Esemény – elbeszélés – utóélet. Budapest: Osiris Ki-adó, 2015.

Ungváry Krisztián: Üllő és simogatás között. Válasz Krausz Tamás-nak. Századok, 2014. 229–233.,

Vágvölgyi B. András: Arcvonal keleten. Budapest: Konkrét Köny-vek, 2016.

Warren, Mary Anne: Gendercide. The Implications of Sex Selection. Totowa, NJ, Rowman & Allanheld, 1985.

Zierler, David: The Invention of Ecocide. Atlanta: University of Ge-orgia Press, 2011.

EGYÉB FORRÁSOK

PUBLICISZTIKA

Churchill, Winston: Beszéde a BBC-ben F. D. Roosevelt amerikai elnökkel való találkozása alkalmából 1941. augusztus 24-én: Prime minister Winston

Churchill's broadcast to the world about the meeting with President Roosevelt. BBC. Az interneten elérhe-tő:

https://www.ibiblio.org/pha/timeline/410824awp.html

Civil Összefogás Fórum (CÖF) honlapja

Dalos György: Ernst Nolte és a német történészvita. Mozgó Világ, 2003/8. 51–56.

Dányi László: Kásler népirtás miatt a Nemzetközi Büntetőbíróság-hoz fordul. Hir6.hu. 2013. március 6. Az interneten elérhető: http://hir6.hu/cikk/78494

Habermas, Jürgen: Eine Art Schadensabwicklung Die Zeit. 1986. június 11. in: Historikerstreit. Die Dokumentation der Kontro-verse um die Einzigartigkeit der

nationalsozialistschen Juden-vernichtung. München: Piper, 1986, 6. kiadás: 1988, reprint: 1993. 62–76.

Kaáli Nagy Botond: Kulturális genocídium, avagy az eltűnt város nyomában. Erdélyi Örmény Gyökerek, 16. évf. 2012. 184. szám, 28–29.

Karsai László: Humánus tömeggyilkosok. Élet és Irodalom, 2003. 31.

Kontra Miklós: Népszámlálás és nyelvi genocídium. Kritika, 2012/3. 32.

Krausz Tamás: A náci népirtás magyar fejezete az elfoglalt szovjet területeken. Ezredvég, 2012/6. 111–116.

Nolte, Ernst: Vergangenheit, die nicht vergehen will. Eine Rede, die geschrieben, aber nicht mehr gehalten werden konnte. Frankfurte Allgemeine Zeitung.

június 6. In: Historikerstreit. Die Do-kumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der natio-nalsozialistschen Judenvernichtung. München: Piper,

, 6. kiadás: 1988. (reprint: 1993.) 39–47.

[n.n.]: Egy kulturális genocídium intő példája. Erdélyi Örmény Gyö-kerek, 19. évf. 2015. 217. szám 23–24.

Pelle János: Népszámlálás: népirtás? Kritika, 2012/1.

Szellemi népirtásról beszél a tudós [Interjú Inotai Andrással]. Ma-gyar Nemzet. 2018. január 2.

Tudatos népirtás folyik Magyarországon? Bogár László: A globális főhatalom megbuktathatja Gyurcsányt. Reprodukciós válság előtt a társadalom. Magyar

Nemzet. 2008. január 2.

JOGSZABÁLYOK, NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK, PERANYAGOK ÉS BÍ-RÓSÁGI HATÁROZATOK

A Büntető Törvénykönyvet megállapító 2012. évi C. törvény

Bosnia and Hezegovina v. Serbia and Montenegro per anyagai: Ca-se concerning Application of Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of

Genocide (Bosnia and Hezegovina v. Serbia and Montenegro). 2007. február 26-i ítélet. Internatio-nal Court of Justice Report. 2007. 921. 47–240.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Ge-nocide

Draft Convention on the Crimes of Genocide, U.N. ESCOR, 5th Sess., U.N. Doc. E/447 (1947), elérhető:

https://digitallibrary.un.org/record/611058/files/E_447-EN.pdf

Izrael 1950. évi 5710. törvénye

Nuremberg Trial Proceedings. Elérhető az interneten: a Yale Egye-tem ún. Avalon-projektje keretében; például www.avalon.law.yale.edu/imt/count3.asp és

http://avalon.law.yale.edu/imt/07-29-46.asp.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i3.223

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2020. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.