A nyelvi jogok hiányáról a hivatalos oktatásban

Tove Skuntab-Kangas

Absztrakt


A lakhelyükön őshonos és kisebbségi gyermekeknek van-e joguk a saját nyelvük és legalább egy/a domináns nyelv magas szintű elsajátítására, különféle kétnyelvű oktatási modelleken keresztül, s ami legfontosabb, anyanyelv alapú többnyelvű oktatásban (lásd a Skutnabb-Kangas & McCarty 2008-at a meghatározásokhoz)? Az iskolák támogatják-e az őshonos / törzsi / kisebbségi közösségek jogát a sokasodáshoz, azáltal, hogy lehetővé teszik és ösztönzik nyelvük generációk közötti átadását? Más szóval, vajon a kisebbségi gyermekek élvezői-e a nyelvi emberi jogoknak az iskolában?
Jelen cikk megkísérel megválaszolni néhány ilyesfajta kérdést. Elemzi, hogy a kétnyelvű oktatás miként keresztezi a nyelvhasználati és a nyelvi jogi kérdéseket. Bemutatja a fontos nemzetközi és regionális jogi rendelkezéseket, s azok következményeit.
Következtetésünk az, hogy a jelenlegi nemzetközi jogban még mindig viszonylag kevés kötelező érvényű pozitív jog van az anyanyelv alapú oktatáshoz vagy a kétnyelvű oktatáshoz, beleértve az esetjogot is. Ma a legtöbb nyelvi vonatkozású emberi jog negatív jog, csak a nyelv alapján történő megkülönböztetést tiltja. Az emberi jogi törvények magyarázata és értelmezése, valamint számos bírósági ügy tette világossá, hogy a de jure azonos, egyenlő módon kezelt állampolgárok (pl. a gyermekek nyelvi hátterétől és kompetenciáitól függetlenül a hivatalos nyelv használata az összes gyermek oktatására), nem vezet de facto egyenlőséghez / méltányossághoz, és gyakran diszkriminációt jelenthet. Az azonos elbánás nem mindig egyenlő bánásmód. A "pozitív diszkrimináció" vagy a "pozitív megkülönböztetés" szükséges a tényleges egyenlőséghez / méltányossághoz. A neoliberális pedig ideológiák katasztrofálisak az őshonos kisebbségi népek emberi jogainak szempontjából.


Do native and minority children have the right to study their native and another/ the dominant language on an advanced level in the framework of different bilingual education models, and most importantly, within the system of mother tongue-based multilingual education (see the definitions in Skutnabb-Kangas & McCarty 2008)? Do schools support native / tribal / minority communities’ right to reproduction by facilitating and encouraging the passing on of their language between generations? In other words: do minority children enjoy language human rights at school?
This paper attempts to answer some of these questions. It analyzes how bilingual education intertwine with language use and language rights issues. It presents the important international and regional legal provisions and their consequences.

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Capotorti, F.: Study of the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. New York: United Nations, 1979.

Churchill, W.: A Little Matter of Genocide. Holocaust and the Denial in the Americas 1492 to the Present. San Francisco: City Lights Books, 1997,

Crawford, J.: Bilingual Education: History, Politics, Theory and Practice. Los Angeles: Bilingual Educational Services, 1995. [Trenton, N.J.: Crane

Publishing Company, 1989].

Declaration of the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities of 1992 (UNGA Minorities Resolution)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf.

Del Valle, S.: Language Rights and the Law in the United States. Finding Our Voices. Clevedon: Multilingual Matters, 2003.

Devidal, P.: Trading Away Human Rights? The GATS and the Right to Education: a legal perspective, Journal for Critical Education Policy

Studies2(2),2004.

Eurydice (The information network on education in Europe): Integrating Immigrant Children into Schools in Europe. Survey. Brussels: European

Commission, Directorate-General for Education and Culture, 2004. www.eurydice.org.

Fesl, E. M. D.: Conned! A Koorie perspective.St Lucian, Queensland: University of Queensland Press, 1993.

Fife, J.: The Legal Framework for Indigenous Language Rights in the United States, Willamette Law Review, 41(2), 2005. 325–371.

Francis, N. – Reyhner, J.: Language and Literacy Teaching for Indigenous Education. A Bilingual Approach.Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2002.

Gromacki, Joseph P.: The Protection of Language Rights in International Human Rights Law: A Proposed Draft Declaration of Linguistic Rights. Virginia

Journal of International Law, 32:471, 1992. 515–579.

Heugh, K.: The Case against Bilingual and Multilingual Education in South Africa. PRAESA Occasional Papers No.6.Cape Town: University of Cape

Town, 2000.

Higgins, N.: The Right to Equality and Non-Discrimination With Regard to Language, E LAW.Murdoch University Electronic Journal of Law, 10(1),

March 2003.

Hopgood, S.: The endtimes of human rights.Ithaca: Cornell Univeristy Press, 2013.

Kontra, M. – Nekvapil, J. – Kiełkiewicz-Janowiak, A.: Sociolinguistics in Hungary, the Czech Republic and Poland. In: Ball, Martin J. (ed.):The

Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World.London – New York: Routledge,2010. 359‒371.

May, Stephen: Bilingual Education: What the Research Tells Us. In: García, Ofelia, Lin, Angel M.Y. – May, Stephen (eds.): Encyclopedia of Language

and Education, 3rd edition. General ed. Stephen May. Volume 5: Bilingual and Multilingual Education. Cham: Springer International Publishing, 2017.

–100.

Milloy, J. S.: „A National Crime”. The CanadianGovernment and the Residential School System, 1879 to 1986. Winnipeg, Manitoba: The University of

Manitoba Press, 1999.

Pennycook, A.: English and the discourses of Colonialism. London – New York: Routledge, 1998.

Phillipson, Robert: Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Richardson, B.: People of Terra nullius. Betrayal and Rebirth in Aboriginal Canada. Vancouver/Toronto: Douglas & McIntyre, 1993.

Skutnabb-Kangas, T. – McCarty, T.: Clarification, ideological/epistemological underpinnings and implications of some concepts in bilingual education.

In: Cummins, J. – Hornberger, N.H. (eds.): Bilingual Education, Volume 5, Encyclopedia of Language and Education, 2nd edition. New York: Springer,

3–17.

Skutnabb-Kangas, Tove – Dunbar, Robert: Indigenous Children’s Education as Linguistic Genocide and a Crime Against Humanity? A Global View.

Gáldu Čála. Journal of Indigenous Peoples' Rights No 1. 2010,

https://www.afn.ca/uploads/files/education2/indigenouschildrenseducation.pdf.

Skutnabb-Kangas, Tove – Phillipson, Robert (eds): Linguistic Human Rights. Overcoming linguistic discrimination. Berlin – New York: Mouton de

Gruyter, 1994.

Skutnabb-Kangas, Tove – Phillipson, Robert (eds.):Language Rights. London/New York: Routledge, 2017.

Skutnabb-Kangas, Tove – Phillipson, Robert: Linguistic human rights, past and present. In: Skutnabb-Kangas, Tove – Phillipson, Robert (eds.) in

collaboration with Mart Rannut:Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination. Contributions to the Sociology of Language 67. Berlin –

New York: Mouton de Gruyter, 1994. 71‒110.

Skutnabb-Kangas, Tove: Linguistic genocide in education ‒ or worldwide diversity and human rights? Mahwah, NJ – London, UK: Lawrence Erlbaum

Associates, 2000.

Skutnabb-Kangas, Tove: Nyelv, oktatás és a kisebbségek. Budapets: Teleki László Alapítvány, 1997.

Szilágyi, N. S.: Törvény az etnikai és nyelvi identitással kapcsolatos jogokról, valamint az etnikai és nyelvi közösségek méltányos és harmonikus

együttéléséről. In: Mi egy más: Közéleti írások. Kolozsvár: Kalota Könyvkiadó, 2003. 576‒664. http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=41

Tabory, M.: Language Rights as Human Rights.Israel Yearbook on Human Rights 10, 1980. 167‒223.

Thomas, J., Chief: Teachings from the Longhouse. Stoddart: Toronto,1994.

Thornberry, P. – Gibbons, D.: Education and Minority Rights: A Short Survey of International Standards.International Journal on Minority and Group

Rights. Special Issue on the Education Rights of National Minorities 4(2), 1996/1997. 115‒152.

Thornberry, P.: Indigenous peoples and human rights. Manchester: Manchester University Press, 2002.

Thornberry, P.: Minority Rights, in Academy of European Law (ed.), Collected Courses of the Academy of European Law. Volume VI, Book 2, The

Netherlands: Kluwer Law International,1997. 307‒390.

Tomaševski, K.: Economic, social and and cultural rights. The right to education, Report submitted by the Special Rapporteur Katarina Tomaševski.

Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Sixtieth session Item 10 on the provisional agenda,2004. E/CN.4/2004/45. 26 December

Tomaševski, K.: Human rights obligations in education. The 4-A Scheme.Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2006.

Tomaševski, K.: Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable. Right to Education Primers 3, Raoul

Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.Stockholm: Lund & Sida, 2001.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples(Resolution A/61/L.67, September 13, 2007),

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf.

de Varennes, Fernand: Language, Minorities and Human Rights. The Hague: Martinus Nijhoff, 1996.

de Varennes, Fernand: Tolerance and Inclusion: The Convergence of Human Rights and the Work of Tove Skutnabb-Kangas, in Robert Phillipson (ed.):

Rights to language. Equity, power and education. Mahwah, NJ & London: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. 67‒71.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v26i3.224

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.