Liliom és Dávid-csillag: a zsidó cserkészet kezdetei Magyarországon, 1913–1924

Bányai Viktória

Absztrakt


A tanulmány a magyarországi zsidó cserkészet első évtizedét mutatja be levéltári források és a korabeli sajtó alapján. Ebben az időszakban a cionista mozgalom adta a zsidó cserkészet (Kadimah csapatok) működési keretét és vezetőit, így meghatározta nevelési, identitásépítő céljait is. 1919 után ez a háttér elfogadhatatlanná vált Cserkészszövetség számára, a zsidó cserkészet fennmaradásához új működési és ideológiai keretet kellett találni.
Kulcsszavak: zsidó cserkészet; Kadimah; cionizmus, zsidó identitás

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Budapest Főváros Levéltára, X. 59. Tauber József levele Kápolnai Józsefhez Bécsbe, 1921. február 7.

Budapest Főváros Levéltára, X. 59. Tornya Endre levele Kápolnai Józsefhez Bécsbe, 1921. február 10.

Cserkész Könyvtár és Levéltár, Gödöllő, 1922, Csapatok anyagai: Kadimah.

Cserkész Könyvtár és Levéltár, Gödöllő, 1927/ 65. tétel. Kadimah / Kócsag őrs.

Cserkész Könyvtár és Levéltár, Gödöllő, Kápolnai József: A magyar zsidó cserkészet rövid története. (297. sz. Dániel / Eötvös csapat

anyagában).

Cserkész Könyvtár és Levéltár, Gödöllő, 1920, iktatatlan iratok: Kadimah Cserkészcsapatok parancsnoksága és Magyar

Cserkészszövetség titkári hivatalának levélváltása 1920. november.

A cserkész múltja, jelene és jövője. Zsidó Szemle, 1913. 11. 9–10.

A magyar zsidó cserkészek munkája. Múlt és Jövő, 1914. szeptember – október. 497.

A tábor. Kadimah Cserkész, 1923. július. 32.

A zsidó cserkész. Fáklya. Cserkész-újság,1914. január. 1–2.

Alleram Gyula: A cserkészmozgalom pedagógiai és nemzeti jelentősége In: A budapesti II. kerületi Kir. Egyetemi Katolikus

Főgimnázium s a vele kapcsolatos M. Kir. Ferencz József Nevelőintézet évi értesítője az 1912/13. évi tanévről. Budapest, 1913. 3–13.

Balázsi József (szerk.): A kegyes-tanítórend vezetése alatt álló nagybecskereki községi főgimnázium értesítője, 1909/10. isk. év.

Nagybecskerek, 1910.

Barabás Györgyi: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai, 1705–2005. Budapest: MTA Judaisztikai

Kutatóközpont, 2007.

Berkowitz, Michael: Zionist Culture and West European Jewry before the First World War. Chapel Hill–London: The University of North

Carolina Press, 1996.

Cserkészélet a Balaton mentén. Dombóvári Hírlap, 1921. augusztus 28. 1.

Emed Alexander: A magyarországi cionista mozgalom története, 1902–1948.(Bethlen Téri Füzetek 8.) Budapest: Oneg Sábbát Klub,

Erdős Ágnes: Advocates of Exile. A History of Orthodox Jewish Anti-Zionism in Hungary. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.

Fürst Oszkár: Zsidó cserkészet. In: Ötvös Károly (szerk.): Izraelita Családi Naptár1913–1914 évre. Budapest, 1913. 129–135.

Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története, 1910–1948. Budapest: Göncöl Kiadó, 1989.

Glässer Norbert – Zima András: Magyar Makkabeusok a császár-király seregében – A dinasztia és nemzet iránti hűség

összeegyeztetése. In: Glässer Norbert (szerk.): Mózes kőtáblái a hármashalmon. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán.

Szeged:MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015.79–103.

Glässer Norbert:Az emancipáció Mózese és Józsuája: az uralkodóház emancipáló szerepének neológ izraelita percepciói. In: Molnár

Judit (szerk.): Emancipáció: Integráció vagy asszimiláció. Tanulmányok az emancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából.Pécs–

Szeged: Kronosz Kiadó – Szegedi Zsidó Hitközség, 2018. 125–152.

Haas Lajos (szerk.): Tíz év a liliomos lobogó alatt. A Budai Izraelita Hitközség „Vörösmarty” cserkészcsapatának története 1924–1934.

Budapest:Fáklya, 1934.

Kova Albert: A mi cserkészeink. Múlt és Jövő,1914. október. 207–210.

Kressel, Getzel – Triendl, Mirjam: „Kadimah” In: Encyclopaedia Judaica, 2nd. Edition, Thomson Gale, 2007. Vol. 11, 699–700.

Lovik Károly: Egy cserkésztábornok és néhány kisdiák. Világ, 1924. július 27. 4.

Németh András – Ehrenhard Skiera (szerk.): Rejtett történetek. Az életreform-mozgalmak és a művészetek. Budapest: Műcsarnok,

Róbert Péter: Jó munkát, sálom! – Zsidó cserkészet Magyarországon. Egység, 2016. június–július, 8–9.

Shimoni, Gideon: The Zionist Ideology. Hanover–London: Braendeis University Press, 1995.

Szabó Géza: Egy elkobzott héber cserkészkönyv. Múlt és Jövő, 1919. március, 92.

Szigeti József: Pálvölgyi emlék. Zsidó Szemle, 1921. szeptember 9. 10.

Tóth Sándor: „A föld megváltása előbbrevaló a nép megváltásánál” A Zsidó Nemzeti Alap magyarországi irodájának tevékenysége a

korabeli cionista sajtótükrében 1938-ig. PhD-disszertáció, ORZSE, Budapest, 2018.

Töltéssy Zoltán: Zsidók alapították-e az első magyar cserkészcsapatot? Magyarság, 1926. július 28. 10.

Weisz M.: Tíz év előtt. Kadimah Cserkész, 1923. december. 12–14.

Yerushalmi, Yosef Hajim: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Budapest: Osiris Kiadó – ORZSE, 2000.

Zsilinszky Endre: Az állhatatos zsidók. Szózat. Keresztény Politikai Napilap, 1922. május 6. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i2.258

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.