„Sómérok” a Kárpátokban

Gidó Attila

Absztrakt


A tanulmány az erdélyi zsidó cserkészmozgalom első évtizedének történetét tekinti át, elsősorban azokra a mechanizmusokra, csoportkohéziós és identitásképző rituálékra összpontosítva, amelyek révén a somérmozgalom az iskoláskorú generáció zsidó etnikai identitásának felébresztéséhez, illetve megerősítéséhez járult hozzá. Az etnicitást, a csoportként való viselkedést nem tekinti statikusnak, hanem állandóan változó, pillanatnyi állapotnak. A zsidó cserkészet mindennapjait meghatározó rituálékat pedig olyan identitásképző elemekként kezeli, amelyek adott (elképzelt / megkonstruált) nemzeti közösség tagjává váláshoz biztosítanak feltételeket.

Kulcsszavak: zsidó cserkészet, Erdély, cionizmus, etnicitás

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Levéltári források

Arolsen Archives (International Tracing Service Archives), Bad Arolsen, Németország

• 3. fond (Registrations and files of displaced persons, children and missing persons)

The Archive of the Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism, Sede Boker, Midreshet Ben-Gurion, Izrael:

• 3. fond (Personal Archives): The Personal Archives of Chaim Weissburg

Sajtó

Haderech (1929)

A Sómér (1924–1925)

Új Kelet (1920–1922, 1929, 1932–1933)

Felhasznált irodalom

Almanahul oraşului municipal Târgu Mureş, 1924. In: Ghila, Iulius – Parizek Ferenc (red.): Târgu Mureş: k.n., 1924.

Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. Budapest: L`Harmattan – Atelier, 2006.

Bányai Viktória: Liliom és Dávid-csillag: a zsidó cserkészet kezdetei Magyarországon, 1913–1924. Regio, 2019/2.

Bardócz Csaba: Cserkészmozgalom Erdélyben. Református Szemle 2008/3. 268–296.

Beszámoló a Hisztádrut Hásomer Hácáir B`Transilvania 1937 május–1939 decemberi munkaperiódusáról. In: Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség XVI.

konferenciája. A Zsidó Nemzeti Szövetség, Palesztina Hivatal, WIZO Föderáció, Keren Kayemeth Leisrael, Keren Hayesod jelentése, 5697–5698–5699.

évi működéséről. Timişoara: Kiadja az EZSNSZ, 1939. 108–115.

Brubaker, Rogers: Csoportok nélküli etnicitás. Beszélő, 2001/7–8. 60–66.

Danzig Hillel: Húsz év távlatából. In: Az erdélyi cionizmus húsz esztendeje. Cluj [Kolozsvár]: Kiadja a Hitachdut Barisszia-Habonim Nösziutja, 1939. 1–

Féder Zoltán: Zsidók Háromszéken. Történelmi adat- és szöveggyűjtemény, 1690–2004. Sepsiszentgyörgy: Charta, 2006.

Fox, Jon E. – Miller-Idriss, Cynthia: Everyday nationhood. In: Ethnicities, 2008/8. 536–563. DOI: 10.1177/1468796808088925.

Fürst Oszkár: A cserkészmozgalom és a zsidóság. In: A Tarbut Országos Zsidó Iskolaegyesület cluji fiú- és leányközépiskoláinak II. értesítője az 1921–22. tanévről. Cluj-Kolozsvár: Kadima Nyomda és Kiadóvállalat, 1922. 47–49.

Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története, 1910–1948. Budapest: Göncöl Kiadó, 1989.

Gidó Attila: Az erdélyi zsidó intézmények identitásformáló szerepe a két világháború között. Korunk, 2004/8. 63–75.

Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918–1940). Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2009.

Haber, Peter: Pozsonytól Budapestig. A magyarországi cionizmus kezdetei 1897 és 1904 között. In: Bassa László (szerk.): Otthonkeresők,

otthonteremtők. Zsidó társadalomtörténeti tanulmányok. Budapest: Universitas Kiadó, 2001. 156–189.

Hartman, Zvi: A Jewish Minority in a Multiethnic Society. During a Change of Governments: The Jews of Transylvania in the Interwar Period. SHVUT.

Studies in Russian and East European Jewish History and Culture, 2000/9. 162–182.

Hartman, Zvi: Zionism in Transylvania between the World Wars: From Ideology to Practice. Studia Judaica, 1996. 200–210.

Iancu, Carol: Evreii din România, 1919–1938. De la emancipare la marginalizare. Bucureşti: Editura Hasefer, 2000.

Kelet és Nyugat között. Zsidó fiatalok antológiája. Cluj [Kolozsvár]: A Zsidó Diáksegélyző Kiadása, 1937.

Munkánk és feladataink. Szatmárnémeti: Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség Szatmári Csoport, 1926.

Olosz Levente: Jámbor Ferenc, az Új Kelet egykori felelős szerkesztőjének öröksége. Izraelinfo, 2019. július 19.,

https://izraelinfo.com/2019/07/19/jambor-ferenc-az-uj-kelet-egykori-felelos-szerkesztojenek-oroksege/ (letöltés ideje: 2019. július 26.)

Olosz Levente: Ortodoxból cionista. Szempontok a dicsőszentmártoni zsidóság 1850 és 1919 közötti történetéhez. In: Romsics Ignác (szerk.):

Közelítések. Tanulmányok Erdély 19−20. századi történetéhez. Kolozsvár: Komp-Press, 2018. 37–68.

Pryke, Sam: The popularity of nationalism in the early British Boy Scout movement. Social History, 1998/3. 309–324. DOI:

1080/03071029808568040.

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. (Balogh Edgár, főszerk.) Bukarest: Kriterion, 1981.

Smith, Anthony D.: A nemzetek eredete. In: Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel, 2004. 204–229.

Scheiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. A szerző hagyatékából sajtó alá rendezte Scheiberné Bernáth Lívia és Barabás

Györgyi. Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993.

Tibori Szabó Zoltán: Élet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és mentése a magyar–román határon 1940–1944 között. Kolozsvár: Minerva

Művelődési Egyesület, 2001.

Zsidó Lexikon. (Szerk. Újvári Péter) Budapest: A Zsidó Lexikon Kiadása, 1929.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i2.259

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.