Csehszlovákia és az utódállamok létrejötte a történetírásban

Jan Rychlík

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Beneš, E.: Světová válka a naše revoluce. I.-III. Praha: Orbis–Čin, Praha 1927–1929.

Čada, V.: 28. říjen 1918. Skutečnost, sny a iluze. Praha: Mladá fronta – Naše vojsko, 1988.

Dérer, I.: Slovensko v prevrate a po ňom. Bratislava: [s. n.], 1924.

Dějiny světa, Díl. 8. Praha: Svoboda, 1966. 15. 79–89, 151–164.

Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků). Praha: Svoboda, 1951.

Eckert, M.: Historia Polski 1914–1939. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1990.

Fiala, J.: Rumburská vzpoura. Praha: Naše vojsko, 1953.

Galandauer, J.: Formování českého politického programu v letech první světové války. Praha, 1969.

Galandauer, J.: Vznik Československé republiky 1918. Programy, projekty, předpoklady, Praha: Svoboda, 1988.

Garlicki, A.: Józef Piłsudski 1867–1935. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.

Gašparič, J.: SLS (Slovenska ljudska stranka) pod kraljevo diktaturo. Ljubljana: Modrijan, 2007. 32–33.

Goldstein, I.: Hrvatska povijest. Zagreb: Novi liber, 2003.

Goldstein, I.: Hrvatska 1918–2008. Zagreb: EPH Liber, 2008.

Grisogono, P.: Jugoslávie sjednocená: od národního kmene a regionální koncepce k národnímu státu. Praha: Máj, 1935.

Habrman, G.: Mé vzpomínky. Praha: [s. n.], 1928.

Hájek, J.: Wilsonovská legenda v dějinách ČSR. Praha: SNPL, 1953.

Hajšman, J.: Česká maffie. Praha: Orbis, 1932.

Hodža, M.: Slovenský rozchod s Maďarmi. Bratislava: Slovenský denník, 1929.

Holotík, Ľ. et al.: Dejiny Slovenska (Tézy). Príloha Historického časopisu III (1955). Bratislava: SAV, 1956.

Holotík, L.: Štefánikovská legenda a vznik ČSR. 2. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1960.

Horstenau-Glaise, E.: Die Katastrophe. Die Zertrümmerung Österreich-Ungarns und das Werden der Nachfolgerstaaten. Zürich – Leipzig – Wien, 1929.

Hronský, M.: Slovenské národné rady a gardy roku 1918. Bratislava: SAV, 1975.

Hronský, M: Slovensko na rázcestí: 1918. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1976.

Hronský, M.: Slovensko pri zrode Československa. Bratislava: Pravda, 1987. (ténylegesen 1988-ban jelent meg).

Hronský, M.: Boj o Slovensko a Trianon 1918–1920. Bratislava: Národné literárne centrum, 1998.

Hronský, M. – Pekník, M.: Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska. Bratislava: Veda, 2008.

Hrušovský, F.: Slovenské dejiny. Turč. Sv. Martin: Matica slovenská, 1939.

Hrušovský, F.: Cesta slovenských dejín k Slovenskej republike. In: Špinc, M. (ed.): Slovenská republika 1939–1949. Scranton, Pa.: Obrana Press, 1949.

Hrycak, J.: Historia Ukrainy. 1772–1999. Lublin: Instytut Europy Środkowo – Wschodniej, 2000.

Hudek, A.: Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948–1968. Bratislava: Historický ústav (HÚ) SAV, 2010.

Ivančík, M.: Diskurzívna analýza britskej historiografie príčin prvej svetovej vojny. Disszertáció. Gépelt szöveg. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava: Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín, 2017.

Janoška, J.: Z historie prevratu. Trnava: [s. n.], 1927.

Kalina, A. S.: Krví a železem dobyto československé samostatnosti. Praha: [s. n.], 1938.

Kárník, Z.: Socialisté na rozcestí. Habsburk, Masaryk či Šmeral? Praha: Svoboda, 1968.

Klecanda, V.: Operace československého vojska na Rusi v letech 1917–1920. Praha: Čs. vědecký ústav vojenský, 1921.

Klevanskij, A. Ch.: Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku. Praha: Horizont, 1973.

Klimek, A.: Říjen 1918: Vznik Československa. Praha – Litomyšl: Paseka, 1998.

Kovács E.: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Budapest: Magvető könyvkiadó, 1977, 523–534.

Král, V.: Beneš a obrana štátu. Bratislava: Tatran, 1952.

Král, V.: O Masarykově a Benešově kontrarevoluční protisovětské politice. Praha: SNPL, 1953.

Král, V.: Historie v naší společnosti. In: Král, V. (ed.): Úkoly československé historiografie. Praha: ČSAV, 1972. 89.

Král, V.: Vznik ČSR. Praha: Melantrich, 1985.

Kratochvíl, J.: Cesta revoluce. Československé legie v Rusku. Praha: Čin,1922

Kristóffy J.: Magyarország kálváriája. Az összeomlás útja. Politikai emlékek 1890–1926. I.–II. 2. kiadás. Budapest: Wodianer, 1928.

Křížek, J.: Bez Velké říjnové socialistické revoluce by nebylo Československa. Praha: Rovnost, 1951.

Křížek, J.: Vznik Československa. Praha, 1978.

Krychtálek, V.: Bolševici, Beneš a my. Praha: Orbis, 1941.

–156.

Kudela, J.: Československé a polské vojsko v Rusku. Praha: Čs. obec sokolská, 1927.

Kudela, J.: československá anabase v Rusku. Brno: Čs. obec sokolská, 1928.

Kudela, J.: Československé vojsko v Itálii., Praha: Čs. obec sokolská, 1928.

Kudela, J.: Československé vojsko ve Francii. Praha: Čs. obec sokolská, 1928.

Kvaček, R.: První světová válka a česká otázka. Praha: Triton, 2003.

Láník, J. – Kykal, T. (eds.): Léta do pole okovaná 1914: proměny společnosti a státu ve válce. Praha: Ministerstvo obrany – VHÚ, 2015.

Láník, J. – Kykal, T. (eds.): Léta do pole okovaná. Sv. II. 1915: noví nepřátelé – nové výzvy. Praha: Ministerstvo obrany – VHÚ, 2017.

Lažnovský, K.: Hovory s dějinami. Praha: Orbis, 1940.

Leczyk, M. (ed.): Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników. Wybór z pamiętników i publicystyki. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Lenin, V. I.: Spisy. Sv. 21. Praha: SNPL.

Magočij, P. R.: Ukrajna. Istorija jj zemel‘ ta narodiv. Užgorod: Vydavnyctvo V. Padjaka, 2012.

Małęcz, D.: Józef Piłsudski – legendy i fakty. Warszawa: Młodzieżowa agencja wydawnicza, 1986.

Markovič, I.: Slováci v zahraničnej revolúcii. Praha: Památník odboje, 1923.

Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Praha: Čin–Orbis, 1925.

Matković, H.: Na vrelima Hrvatske povijesti. Zagreb: Tehnička knjiga, 2006.

Medvecký, K. A.: Slovenský prevrat. I.–IV. Trnava–Bratislava: Spolok sv. Vojtecha – Vydavateľská spoločnosť Komenský, 1930–1931.

Michel, B.: La chute de l’empire austro-hongrois. Paris: Robert Laffont, 1991.

Migdał, S.: Piłsudczyna w latach pierwszej wojny światowej. Zarys działalności i ideologii. Katowice: Śląsk, 1961.

Moravec, E.: V úloze mouřenína. Československá tragédie. Praha: Orbis, 1940.

Moravec, E.: Děje a bludy. Praha: Orbis, 1941.

Mannová, E. et al.: Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: Academic Electronic Press (AEC), 2003. 265–269, 325–326.

Mód A.: 400 év küzdelem az önálló Magyarországért. 7. kiadás, Budapest: Szikra, 1954.

Muška, J. – Hořec, J.: K úlohe československých légií v Rusku. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry (SVPL), 1954.

Muška, J. – Hořec, J.: Klamná cesta. Příprava a vznik protisovětského vystoupení československých legií. Praha: Naše vojsko, 1958.

Nečásek, F. – Pachta, J. – Raisová, E. (eds).: Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka. Praha: Orbis, 1953.

Nečásek, F. – Pachta, J. (eds.): Dokumenty o protisovětských piklech československé reakce. Praha: SNPL, 1954.

Opočenský, J.: Konec monarchie rakousko-uherské. Praha: Čin, 1928.

Opočenský, J.: Zrození našeho státu. Praha: Čin, 1928.

Otčenášová, S.: Egy új mesternarratíva felé: a szlovákiai történelemoktatás egy vitás kérdése a rendszerváltás után. In: Szalai L. (szerk.): A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. Budapest: L’Harmattan Kiadó – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2013. 185.

Pajewski, J.: Odbudowa państwa polskiego 1914–1918. Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza, 2018.

Papoušek, J.: Boj za československou samostatnost. Praha: Orbis, 1928.

Pascu, Ş.: The Making of the Romanian Unitary National State 1918. Bucharest, 1988.

Paulová, M.: Jihoslovanský odboj a česká maffie. I. Chorvatská politika za světové války do otevření říšské rady ve Vídni 1914–1917. Praha: Bečková, 1928.

Paulová, M.: Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914–1918. I.–II. Praha: Čs. grafická unie, 1937–1939.

Paulová, M.: Tajný výbor (maffie) a spolupráce s Jihoslovany 1916–1918. Praha: Academia, 1968.

Pavličević, D.: Povijest Hrvatske. 2. izmijenjeno i znatno prošireno izdanje, Zagreb: Naklada Pavičić, 2000.

Pavličević, D.: Historia Chorwacji. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2004.

Pichlík, K.: Vzpoura 71. pluku v červnu 1918. Praha: Naše vojsko, 1956.

Pichlík, K. – Vávra, V. – Křížek, J.: Červenobílá a rudá. Vojáci ve válce a revoluci 1914–1918. Praha: Naše vojsko, 1967.

Pichlík, K.: Československé osvobozenecké hnutí za první světové války a vznik Československa. Ústí n. L.: Krajské pedagogické nakladatelství, 1968.

Pichlík, K.: Zahraniční odboj 1914–1918 bez legend. Praha: Svoboda, 1968.

Pichlík, K.: Bez legend. Zahraniční odboj 1914–1918 a zápas o československý program. Praha: Panorama, 1991.

Pichlík, K. – Klípa, B. – Zabloudilová, J.: Českoslovenští legionáři 1914–1920. Praha: Mladá fronta, 1996.

Piłsudski, J.: O państwie i armii. Wybrał i opracował Jan Borkowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.

Plaschka, R. G.: Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung in Donauraum. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1970.

Plevza, V.: Rok osemnácty. Bratislava: Smena, 1988.

Popović, V.: Istorija oslobođenja i ujedinjenja Jugoslovena. Sarajevo: Prosveta, 1923.

Roszkowski, W. (Albert, Andrzej): Historia Polski 1914–1997. 6. wyd., Warszawa: wydawnictwo naukowe PWN, 1998.

Sachslehner, J.: Der Infarkt: Österreich-Ungarn am 28 Oktober 1918. Wien: Pichler, 2005.

Šedivý, I.: Češi, české země a velká válka. Praha: NLN, 2001.

Savický, I.: Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách 1914–1938. Praha: Academia, 1999.

Seton-Watson, H. – Seton-Watson, Ch.: The Making of a New Europe. R. W. Seton-Watson and the Last Years of Austria-Hungary. London: Methuen, 1981.

Sidor, K.: Slováci v zahraničnom odboji. Bratislava: [s. n.], 1928.

Sommer, V.: Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem 1950–1970. Praha: Nakladatelství Lidové noviny (NLN) – Filozofická fakulta UK, 2011.

Soukup, F.: 28. říjen 1918. I–II. Praha: Orbis, 1928.

Šišić, F.: Hrvatska povijest od najstarijih dana do potkraj 1918 g. I.–III. Zagreb: Naklada školskih knjiga, 1925.

Šrobár, V.: Oslobodené Slovensko. I. Praha: Čin, 1928 (II. díl Bratislava: Academic Electronic Press, 2004.)

Šrobár, V.: Pamäti z vojny a z väzenia. Praha: Gustav Dubský, 1922.

Szekfű Gy.: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Budapest: „Élet” irodalmi és nyomda R. T., 1920

Terlecki, O.: Z dziejów drugiej Rezczypospolitej. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.

Terzić, S. et. al.: Srbija 1918 godine i stvaranje jugoslavenske države. Beograd: Istorijski instutut SANU, 1989.

Tobolka, Z.: Česká politika za světové války. Praha: Československý kompas, 1922.

Tobolka, Z.: Politické dějiny československého národa od roku 1848 až do naší doby. IV. 1914–1918. Praha: Čs. kompas, 1937.

Urbankowski, B.: Filozofia czynu: światopogląd Józefa Piłsudskiego. Warszawa: Pelikan, 1988. Átdolgozott kiadás l.: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg. Poznań: Wydawnictwo Zysk, 2014.

Vávra, V.: Z Masarykovy kontrarevoluční činnosti v Rusku. Historie a vojenství, 1954. č. 1, 84–114.

Veselý, J.: Češi a Slováci v revolučním Rusku 1917–1920. Praha: Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), 1954.

Vodička, J.: Jak jsme žili a bojovali. Praha: Svaz protifašistických bojovníků (SPB), 1957.

Vörös, L.: Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918–1920 v maďarskej a slovenskej historiografii. In: Michela, M. – Vörös, L. (eds.): Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013. 26–34.

Wójcik, W.: Legenda Piłsudkiego w polskiej literaturze międzwojennej. Katowice: Śląsk,1986.

Wójcik, Z.: Józef Piłsudski 1867–1935. Warszawa: Rytm, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i2.269

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2018. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.