Szerepek változó uralmi helyzetekben: Vaiszlovich Emil ábrázolása magyar és román szövegekben

Kulcsár Beáta

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Levéltári források:

MNL OL K 28, Miniszterelnökség, Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály, 68. csomó, 11. tétel.

SJAN Bihor (Román Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Levéltára), Fond 85, inv. 137. Casina Naţională Bihor (Bihar

Megyei Nemzeti Kaszinó), dosar 34, 36 (1902, 1904).

Sajtó

Biharország. A Bihari Turista Club lapja (1933)

Brassói Lapok (1934)

Budapesti Hírlap (1930)

Cele trei Crişuri (1926)

Chemarea Tinerimei Române (1929)

Cosȋnzeana (1926)

Ellenzék (1934)

Făclia (1936)

Foaia diecezană (1936)

Gazeta de Vest (1931, 1934)

Infrăţirea Românească (1931)

Keleti Újság (1923, 1934)

Magyar Szó (1930)

Nagyvárad (1919, 1923, 1928, 1940)

Nagyváradi Napló (1915, 1919, 1933)

Szabadság (1934)

Tribuna (1906)

Váradi Hét (1919)

Vestul României (1923, 1924)

Vulturul Ardelean (1936, 1937, 1938, 1939)

Egyéb források:

Dutka Ákos: A Holnap városa. Regényes korrajz a nagyváradi A Holnap születésének idejéről. Összeáll. Károly Márta. [Budapest:] Palatinus, 2000.

Emlékkönyv Dr. Kecskeméti Lipót főrabbi temetéséről, életrajzi adataival. Nagyvárad: Nyug. Szert. Izr.

Hitközség, 1936.

Kecskeméti Lipót: Halotti beszédek. Oradea: Kecskeméti Andor, 1937. 50–52.

Szakirodalom:

Bárdi Nándor: A népszolgálat genezise és tartalomváltozása. In: Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv – Lőrincz

D. József (szerk.): Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek

történetében. Pozsony: Kalligram, 2015. 11–47.

Bárdi Nándor: Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéből. Csíkszereda: Pro-

Print, 2013.

Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete.

Pozsony, 2004.

Bindorffer Györgyi: Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest: Új

Mandátum – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2001.

Edelman, Murray: Metafora és nyelvi formák a politikában. In: Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt

(szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Nemzeti

Tankönyvkiadó, 2000. 212–231.

Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között

Romániában és Csehszlovákiában 1918–1944. Budapest: Napvilág Kiadó, 2015.

Fehér Dezső (szerk.): Bihor-Biharmegye, Oradea-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve.

Nagyvárad: Sonnenfeld, 1933–1937.

Hadas Miklós: A modern férfi születése. Budapest: Helikon, 2003.

Keszeg Vilmos: A történetmondás antropológiája. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság–BBTE, 2011.

Keszeg Vilmos: Homo narrans. Emberek, történetek, kontextusok. Kolozsvár: Komp-Press, 2002.

Köpeczi Béla: A 19. századi román irodalom magyarságképe. In: Pataki Ferenc – Ritoók Zsigmond (szerk.):

Magyarságkép és történeti változásai. Budapest: MTA, 1999.

Köpeczi Béla: Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe. Budapest: Akadémiai

Kiadó, 1995.

Kulcsár Beáta: Büntetés és kizárás a Bihar megyei és Nagyváradi Nemzeti Kaszinóban. Korall, 2018. 71. 48–

Kulcsár Beáta: Utak és buktatók: egy nagyváradi izraelita testvérpár mobilitási kísérletei a 19. század végén.

In: Gecsényi Lajos (főszerk.) – Fazekas Csaba (szerk.): Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből.

Budapest: MFE, 2019. 62–76.

Lőrincz D. József: A népszolgálat. In: Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv – Lőrincz D. József (szerk.):

Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Pozsony:

Kalligram, 2015. 288–322.

Makkai László: Magyar–román közös múlt. Budapest: Héttorony, 1989.

Mitu, Sorin: Az én Erdélyem. Történetek, mentalitások, identitások. Marosvásárhely: Mentor Könyvek, 2017.

Schmitt, Carl: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok. Budapest: Osiris – Pallas

– Attraktor, 2002.

Szabó Márton: A politikai idegen. Budapest: L’Harmattan, 2003.

Szabó Márton: Diszkurzív térben. Tanulmányok a politikai tudásról és a politika nyelvéről. Budapest: Scientia

Humana, 1998.

Tripon, Aurel (ed): Monografia Almanach al Crişanei. Judeţul Bihor. Oradea, 1936.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i3.280

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.