Szvatopluk az imakönyvben. A vallási versengés hatása a népnyelvek nacionalizálódására

Kollai István

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Ábrahám Barna: A szlovákság történelmi törésvonalai: konfesszionalizmus és regionalizmus In: Hungaro-szlovakológia. Szerk. Illés Pál Attila. Budapest: Szent István Társulat, 2007.

Acsády Ignác: A magyar birodalom története. II. kötet. Budapest: Athenaeum, 1903, 307–311.

Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised

Edition. London – New York: Verso, 1991.

Bárczi Géza: Nyelvjárás és irodalmi stílus. In: Sellő Edit: Stilisztikai tanulmányok. Budapest: Gondolat, 62–

Blažencova, Ľubica: Cantus catholici – prvý tlačený katolícky spevník (Okolnosti jeho vzniku, obsahové

bohatstvo a niektoré špecifiká piesní). In: Pospíšil, Ivo –Zelenka, Miloš (ed.): Česko-slovenské vztahy,

Evropa a svět. Brno: Brněnské texty k slovakistice VI. Slavistická společnost Franka Wollmana – Ústav

slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, 11–20.

Cantus Catholici. Régi és Uj Deak, és Magyar Ajitatos Egyhazi Enekek, és Litaniak. H.n., 1651.

Cantus Catholici – Písne katholické latinské i slovenské, nové i starodávné. H.n., 1655.

Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett

története. Pozsony: Kalligram, 2014.

Ďurovič, Ján: Duchovná poezia slovenská pred Tranovským. Liptovský Sv. Mikuláš, Nákladem Vydavat. a

Knihkup. uč. spol. Tranoscius, 1939.

Ďurovič, Ján: Životopis Juraja Tranovského 1592–1942: k 350 výročiu jeho narodenia. Liptovskom Sv.

Mikuláši, Tranoscius, 1942.

Frankl Vilmos: Pázmány Péter és kora. Első kötet (1570–1621). Pest: Kiadja Ráth Mór, 1868, 95–132.

Follajtár Ernő: A galgóci háromnyelvű gimnázium története. Komárom, 1933.

Gellner, Ernest: Nations and Nationalism. New Perspectives on the Past. Oxford: Basil Blackwell, 1983.

Haug-Moritz, Gabriele: Kaisertum und Parität: Reichspolitik und Konfessionen nach dem Westfälischen

Frieden. Zeitschrift für Historische Forschung. Vol. 19, No. 4 (1992). 445–482.

Hobsbawm, Eric J.: Introduction: Inventing Traditions. In: Hobsbawm, Eric J. – Ranger, Terence (ed.): The

Invention of Tradition. Cambridge University Press, 1983. 1–14.

Hobsbawm, Eeric J..: Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cambridge University

Press, 1992.

Kačic, Ladislav – Žeňuch, Peter, Zavarský, Svorad: Cantus Catholici (1655): The first Slovak-Latin Catholic

Hymnbook. Slavica Slovaca. Vol 48 (2013) No 1. 76–78.

Käfer István: Az isteni igazságra vezérlő Kalauz 1634-es szlovák fordításának kézirata. Világirodalmi

Figyelő, 1959. 179–180.

Käfer István: Česko-maďarsko-slovenský trojuholník v 17.–18. storočí. Slavica litteraria, Vol. 14. (2011)

No. 1. 121–126.

Király, Péter: Az 1648. évi latin–magyar–szlovák szótár. Magyar Nyelv, Vol 81. (1985), 29–42; 198–209.;

–334.

Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó, 2001.

Kollai István: Sörissza tudósok a borisszák ellen. Érzelmi és értelmi motívumok a nemzeti identitás

kialakulása mögött. Megjelenés alatt.

Kovács Dezső: Beniczky Péter élete és költészete. Budapest: Athenaeum, 1907.

Kovachich, M. G.: Geschichte der neueren Schulreformation in Ungarn. Pest, 1775.

Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635–1701. Kiadásra előkészítette, bevezetéssel és jegyzetekkel

ellátta: Zsoldos Attila. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1990.

Maxwell, Alexander: Choosing Slovakia: Slavic Hungary, the Czechoslovak Language and Accidental

Nationalism. London/New York: Tauris Publishers, 2009.

Mihalik Béla Vilmos: Papok, polgárok, konvertiták. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1670–

. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 2017.

O’Leary, Brendan. On the Nature of Nationalism: An Appraisal of Ernest Gellner’s Writings on Nationalism.

British Journal of Political Science, Vol. 27, No. 1 (1997). 191–222.

Papp G.: Szőlősy Benedek és énekeskönyveinek nyomdahelye. Magyar Könyvszemle, 1967. 83. 78–87.

Pappová, Zita: Neznáme vydanie Alvarezovej gramatiky s prvým slovenským prekladom. In: Trnavská

univerzita vo svetle dejín. Kraków – Trnava: Die Tyrnauer Universität im Licht der Geschichte. Ústav dejín

Trnavskej univerzity - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. 335–346.

Péter Katalin: A társadalom egyes tagjaiban cselekszik. (Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció.

Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez) BUKSZ, 1997/2. 199–201.

Petro, Peter: A History of Slovak Literature. McGill-Queens University Press, 1997.

Ruščin, Peter: Cantus Catholici a tradícia duchovného spevu na Slovensku. Bratislava: Ústav hudobnej vedy

SAV, 2012.

Schilling, Heinz: Az európai hatalmi rendszer 1600 körül – a kora újkori felekezeti fundamentalizmus és

annak meghaladása. Történelmi Szemle, 2003/ 3–4. 201–212.

Smith, Anthony D: Ethnic Persistence and National Transformation. The British Journal of Sociology, Vol.

, No. 3 (1984). 452–461.

Smith, Anthony D: National identity. Penguin Books, 1991.

Szijártó M. István: A „konfesszionális rendiségtől” az „alkotmányos rendiségig”. Lehetőségek és feladatok a

századi magyar rendiség kutatásában. Történelmi Szemle, 2012/ 1. 37–62.

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Budapest: Magvető, 1983.

Tibenský, Ján: Trnavská univerzita v slovenských dejinách, In: Čičaj, Viliam (ed): Trnavská univerzita v

slovenských dejinách. Bratislava: Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987. 13–43.

Vantuch, Anton: Založenie trnavskej univerzity. In: Čičaj, Viliam (ed): Trnavská univerzita v slovenských

dejinách. Bratislava: Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987. 44–68.

Varsik, Branislav: Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava, 1938.

Weiss-Nägel, Stanislav: Kto je autorom spevníka Cantus Catholici? Kultúra, 7 (1935). 426–429.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i4.286

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.