Iskolaválasztás kisebbségben szektorközi összehasonlításban (Székelyföld példája)

Tódor Imre

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Avenarius, Hermann: Die Herausforderung des öffentlichen Schulwesens durch private Schulen. Aktuelle Rechtsfragen in einer angespannten Beziehung. Frankfurt: GEW, 2011.

Becker, Rolf: Klassenlage und Bildungsentscheidungen. Eine empirische Anwendung der Wert-Erwartungstheorie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 52 (3), 2000. 450–474.

Becker, Rolf – Lauterbach, Wolfgang (ed.): Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010.

Bodó Barna – Márton János: Magyar iskolaválasztás Erdélyben. Kisebbségkutatás, 2012/3. 418–472.

Bodó Barna: Magyar fiatalok többségi iskolaválasztása Aradon. Kisebbségkutatás, 2013/4. 31–48.

Boudon, Raymond: L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles. Paris: Colin, 1973.

Boudon, Raymond: Education, opportunity and social inequality: changing prospects in Western society. New York: Wiley, 1974.

Boudon, Raymond: Beiträge zur allgemeinen Theorie der Rationalität. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013.

Bourdieu, Pierre: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. 156–177.

Brassai László – Bustya János: Jelentés a veteményeskertből. Hozzáadott értékek a református felekezeti iskolában. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2014.

Dronkers, Jaap – Avram, Silvia: Mit mutatnak a nemzetközi összehasonlítások az iskolaválasztás és a nem állami iskolák terén Európában? In: Bacskai Katinka (szerk.): A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó/Debrecen University Press, [2014.] 2017. 97–116.

Frigy Szabolcs-István: A felekezeti iskolák hozzáadott értékének vizsgálata Romániában. In: Hatos Pál (szerk.): PhD-konferencia 2013. Debrecen: Balassi Intézet – Márton Áron Szakkollégium, 2013. 324–331.

Frigy Szabolcs-István: A Partiumi magyar tannyelvű felekezeti iskolák vizsgálata a hozzáadott érték és társadalmi mobilitás tükrében. Kolozsvár, 2014. [Doktori értekezés, kézirat]

Ganzeboom, Harry B. G. – Graaf, Paul M. de – Treiman, Donald J: A Standard International Socio-Economic Index of Occupational Status. Social Science Research, 21, 1992. 1–56.

Gergely Erzsébet: Az erdélyi magyar szakiskolások társadalmi háttere. In: Pletl Rita (szerk.): Anyanyelvoktatás. A magyar tannyelvű szakközépiskolai oktatás helyzete. Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2015. 97–111.

Harazd, Bea: Die Bildungsentscheidung. Zur Ablehnung der Schulformempfehlung am Ende der Grundschulzeit. Münster: Waxmann, 2007.

Kristen, Cornelia: School choice and ethnic school segregation: Primary school selection in Germany. Internationales Hochschulschriften, Münster: Waxmann, 2005.

Maaz, Kai – Hausen, Cornelia – McElvany, Nele – Bamuert, Jürgen: Stichwort: Übergänge im Bildungssystem. Theoretische Konzepte und ihre Anwendung in der empirischen Forschung beim Übergang in die Sekundarstufe. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 2006/3. 299–327.

Mare, Robert D.: Change and Stability in Educational Stratification. American Sociological Review, 46 (1), 1981. 72–87.

Mayer, Tanja – Koinzer, Thomas: Schulwahl. Grundlegende Theorien und Befunde und einige kritische (Nach-)Fragen. Engagement, 32 (3), 2014. 161–173.

Márton János: Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében. Kisebbségkutatás, 2013/4. 18–30.

Oldfield, Elizabeth – Hartnett, Liane – Bailey, Emma: More than an educated guess: Assessing the evidence on faith schools. London: Theos, 2013.

Papp Z. Attila: Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái. Kisebbségkutatás, 2012/3. 399–417.

Papp Z. Attila: Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei. Educatio, 2012/1. 3–23.

Papp Z. Attila: Többségi nyelvű iskolaválasztás kisebbségben, avagy a PISA-adatoktól a Kárpát-medencei diskurzusokig. Kisebbségkutatás, 2013/4. 7–17.

Papp Z. Attila (szerk.): Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány – MTA TK Kisebbségkutató Intézet, 2017.

Papp Z. Attila – Márton János: Oktatásügy. In: Bárdi Nándor – Éger György (szerk.): Magyarok Romániában, 1990–2015. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2017. 341–373.

Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Felekezeti középiskolák az ezredfordulón. Budapest: Gondolat, 2004.

Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke szerepe a határon túli felekezeti középiskolások iskolai pályafutásának alakulásában. Protestáns Szemle, 2004/3. 40–62.

Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke és az iskola. Budapest: Mandátum Kiadó, 2009.

Pusztai Gabriella – Bacskai Katinka: A PISA és a fenntartói sokszínűség. Educatio, 2015/2. 39–49.

Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó, 2007.

Suter, Peter: Determinanten der Schulwahl. Elterliche Motive für oder gegen Privatschulen. Wiesbaden: Springer VS, 2013.

Tódor Imre: A középiskola-választási döntés mechanizmusai a felekezeti intézményekbe jelentkezők körében. In: Bodó Barna – Szoták Szilvia (szerk.): Fiatal tudomány – tudományunk fiataljai a Kárpát-medencében. Határhelyzetek IX. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2017. 417–438.

Tódor Imre: A középiskolás tanulók iskolai eredményesség-vizsgálata szektorközi összehasonlításban Hargita megyében. In: Bodó Barna – Szoták Szilvia (szerk.): Diszciplínák találkozása – nyelvek és kultúrák érintkezése. Határhelyzetek XI. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2018. 131–154.

Tódor Imre: A felekezeti és a nem felekezeti középiskolát választó tanulók jellemzőinek vizsgálata Hargita megyében. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 24. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. 616–629.

Vita Emese: Az iskolaválasztás és a továbbtanulási aspirációk társadalmi-gazdasági meghatározottságai az erdélyi magyar középiskolások körében. In: Bodó Barna – Szoták Szilvia (szerk.): Fiatal tudomány – tudományunk fiataljai a Kárpát-medencében. Határhelyzetek IX. Budapest: Külgazdasági és Külügy-minisztérium, 2017. 439–462.

Dokumentumok

*** 2011/1-es oktatási törvény. Legea Educației Naționale (Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011). In: Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

*** Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.12.2014 (BGBl. I S. 2438).

[URL:https://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg01/245122] (Megtekintés: 2018.11.17.)

*** Protocol cu privire la predarea disciplinei religie (cultul romano-catolic de limbă română, romano-catolic de limbă maghiară și greco-catolic), în învățământul preuniversitar de stat, și cu privire la organizarea învățământului teologic catolic.

[http://www.culte.gov.ro/library/files/protocol_cult_catolic.pdf] (Megtekintés: 2017.01.22)
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v27i4.288

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.