A kárpátaljai magyar szórvány kutatása (Bevezetés)

Tátrai Patrik

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán: Előszó. In: uők (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Budapest: Lucidus Könyvkiadó, 2007. 7–12.

Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés,

szórványgondozás. Budapest: Lucidus Könyvkiadó, 2007.

Bárdi Nándor: Álságos állítások a magyar etnopolitikában. A külhoni magyarok és a budapesti

kormányzatok magyarságpolitikája. In: Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Budapest: Osiris, 2017. 130–155.

Beregszászi Anikó: A magyar mint idegen nyelv oktatása Kárpátalján: elméleti kérdések és gyakorlati

problémák. THL2 – a magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata, 2016/1–2. 65–69.

Biczó Gábor: Megjegyzések Vetési László: Szórványstratégia – nemzetstratégia című tanulmányához.

Magyar kisebbség, 2000/3. http://epa.oszk.hu/02100/02169/00016/pdf/000301.pdf

Biczó Gábor: A szórványkérdés transznacionális dimenziói és a magyar szórványkutatás. In: Ilyés Zoltán –

Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról. Budapest: Gondolat – MTAKI, 2005. 21–42.

Biczó Gábor: Hasonló a hasonlónak... Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Pozsony: Kalligram,

Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár. Budapest: Lucidus Kiadó, 2009.

Bodó Barna: Szórványról – másként. Korunk, 2014/6. 6–23.

Brubaker, Rogers – Feischmidt Margit – Fox, Jon – Grancea, Liana: Nacionalista politika és hétköznapi

etnicitás egy erdélyi városban. Budapest: L'Harmattan, 2011.

Cseke Péter (szerk.): Szigetek – szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában. Kolozsvár:

Komp-Press, 2016.

Csernicskó István: Magyar nyelvű oktatás Kárpátalján: kihívások, perspektívák. In: Beregszászi Anikó –

Hires-László Kornélia (szerk.): Meszelt falakon túl. Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére.

Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék – Hodinka Antal Intézet,

33–67.

Dányi Dezső: A szlovákiai szórványmagyarság. Regio, 1999/3–4. 161–206.

Dobos Ferenc: A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság

körében 2001–2014 / 2. Budapest: Médiatudományi Intézet, 2015.

Erőss Ágnes – Ferenc Viktória – Kovály Katalin – Orosz Sándor – Tátrai Patrik: Helyzetkép a kárpátaljai

magyar szórványról. In: Ferenc Viktória – Kovály Katalin (szerk.): Kárpátalja mozgásban: társadalmi

változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Budapest: BGA, 2020. 89–133.

Erőss Ágnes: Akik maradtak: pillanatfelvétel az otthon maradt közösségekről a kárpátaljai magyar

szórványban. Regio, 2020/1.

Ferenc Viktória – Nánási-Molnár Anita: Kik választják a magyar óvodákat Kárpátalján? Szülői motivációk

kárpátaljai ukránok és magyarok körében a 2013-14-es forradalmi események után. Kisebbségi Szemle,

/2. 87–111.

Ferenc Viktória – Rákóczi Krisztián: TANDEM 2016–2019. Ukrán–magyar együttélés Kárpátalján. In:

Ferenc Viktória – Kovály Katalin (szerk.): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus

viszonyok az Euromajdan után. Budapest: BGA, 2020. 53–87.

Ferenc Viktória – Séra Magdolna: Iskolaválasztás Kárpátalján. Kisebbségkutatás, 2012/3. 473–513.

Gabóda Éva: A felső-Tisza vidéki magyar tannyelvű óvodák helyzete a kataszteres adatbázis tükrében. In:

Orosz Ildikó (szerk.): Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-Tisza vidéki magyarok anyanyelvi-

oktatási helyzete egy kutatás tükrében. Ungvár: Poli Print, 2007. 82–92.

Gal, Susan: Mi a nyelvcsere és hogyan történik? Regio, 1991/1. 66–76.

Gödri Irén: Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In: Hárs Ágnes – Tóth Judit (szerk.):

Változó migráció – változó környezet. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010. 87–

Ilyés Zoltán: Szórványkutatás, szórványértelmezés. Megjegyzések a Kárpát-medence

szórványközösségeinek társadalomtudományi vizsgálatához. In: Ilyés Zoltán – Papp Richárd (szerk.):

Tanulmányok a szórványról. Budapest: Gondolat – MTAKI, 2005. 64–77.

Ilyés Zoltán – Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról. Budapest: Gondolat – MTAKI, 2005.

Jenkins, Richard: Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations. London: Sage, 1997.

Keményfi Róbert: A többrétegű „szórvány” kifejezés a kisebbségkutatásban. In: Ilyés Zoltán – Papp

Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról. Budapest: Gondolat – MTAKI, 2005. 78–90.

Kiss Tamás: Demográfiai körkép. A kisebbségi magyar közösségek demográfiai helyzete a Kárpát-

medencében. Educatio, 2012/1. 24–48.

Kovály Katalin − Ferenc Viktória: „Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes

családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban. Regio, 2020/1.

Molnár József: A kárpátaljai tömb és szórványmagyarság identitástudatának eltérései. Pro Minoritate, 2007

Tavasz, 135–150.

Molnár József: Etnikailag vegyes házasságok a kárpátaljai magyarok körében. LIMES: A II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 2015. 51–62.

Orosz Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban. Kárpátaljai helyzetkép. Regio, 2001/4. 159–

Orosz Ildikó: Szórványok anyanyelvi/anyanyelvű oktatásának helyzete Kárpátalján a XXI. század elején.

In: uő. (szerk.): Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási

helyzete egy kutatás tükrében. Ungvár: Poli Print, 2007. 10–44.

Orosz Ildikó (szerk.): Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-

oktatási helyzete egy kutatás tükrében. Ungvár: PoliPrint, 2007.

Papp Z. Attila: Oktatás a (nyelv)határon: közelkép a kárpátaljai magyar szórványoktatásról.

Kisebbségkutatás, 2015/3. 129–151.

Péntek János: Nyelvi sziget- és szórványhelyzetek, folyamatok. Korunk, 2014/6. 39–45.

Pomogáts Béla: Két és fél millió magyar szórványban. Kisebbségkutatás, 2002/2. 596-601.

Punykó Mária: „Ez egy érzés, hát mégis, hogy magyarul!” A Felső-Tisza-vidék kárpátaljai részének helye

és szerepe a magyar kultúrkörben. In: Orosz Ildikó (szerk.): Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-

Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében. Ungvár: Poli Print, 2007. 45–

Séra Magdolna: Magyarok a szórványban a többségi oktatásban (interjúzás tapasztalatai Beregrákoson).

Kisebbségkutatás, 2013/4. 122–136.

Szarka László: A szórványhelyzet identitásszerkezeti sajátosságairól. Pro Minoritate, 2007 Tavasz, 10–19.

Szilágyi N. Sándor: A szórványmagyarság: probléma vagy ürügy. In: uő.: Miegymás. Kolozsvár: Kalota

Kiadó, 1997. 476–494.

Tátrai Patrik: A Kárpát-medencei magyar szórványok településszerkezete és főbb demográfiai jellemzői.

Kisebbségi Szemle, 2017/1. 7–31.

Tátrai Patrik – Erőss Ágnes – Kovály Katalin: Migráció és versengő nemzetpolitikák Kárpátalján az

Euromajdan után. Regio, 2016/3. 82–110.

Tátrai, Patrik – Erőss, Ágnes – Kovály, Katalin: Kin-state politics stirred by a geopolitical conflict:

Hungary’s growing activity in post-Euromaidan Transcarpathia, Ukraine. Hungarian Geographical Bulletin,

/3. 203–218.

Tátrai Patrik – Erőss Ágnes – Kovály Katalin: „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció

és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban. Regio, 2020/1.

Tátrai Patrik – Molnár József: Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens

demográfiai jellemzőiben. Regio, 2020/1.

Tátrai Patrik – Molnár József – Kovály Katalin – Erőss Ágnes: A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a

népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. Kisebbségi Szemle, 2018/3. 7–31.

Tóth Pál Péter: Diaszpóra/szórvány. In: Ilyés Zoltán – Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról.

Budapest: Gondolat – MTAKI, 2005. 108–114.

Vetési László: Szórványstratégia – nemzetstratégia. Magyar kisebbség, 2000/2. 172–214.

http://epa.oszk.hu/02100/02169/00015/pdf/000222.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v28i1.297

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.