Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben

Tátrai Patrik, Molnár József

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Badis Róbert: A vajdasági magyar szórványban élők demográfiai helyzete. Zenta: Identitás

Kisebbségkutató Műhely, 2011. http://www.idkm.org (letöltés ideje: 2015. január 23.)

Biczó Gábor: A szórványkérdés transznacionális dimenziói és a magyar szórványkutatás. In: Ilyés Zoltán

– Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról. Budapest: Gondolat – MTAKI, 2005. 21–42.

Biczó Gábor: Hasonló a hasonlónak... Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Pozsony:

Kalligram, 2009.

Biczó Gábor: Az asszimiláció, a kontaktzóna és az interkulturalitás néhány elméleti kérdése a kárpátaljai

etnikai együttélési helyzetek vizsgálatában. Szellem és tudomány, 2014/1. 85–96.

Bodó Barna: Szórványról – másként. Korunk, 2014/6. 6–23.

Csernicskó István (szerk.): Megtart a szó. Budapest – Beregszász: MTA Magyar Tudományosság

Külföldön Elnöki Bizottság – Hodinka Antal Intézet, 2010.

Csernicskó István – Fedinec Csilla: A mai Kárpátalja területének történeti-nyelvi viszonyai a 19–20.

század fordulóján, kitekintéssel a mára. In: Szakál Imre (szerk.): "Indivisibiliter ac Inseparabiliter"

"Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul". Beregszász – Ungvár: RIK-U Kiadó, 2018. 141–182.

Dobos Ferenc: Asszimilációs folyamatok az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság

körében 1996–2011. Kutatási jelentés. Kézirat. Budapest: B-Fókusz Intézet, 2011.

http://www.kmkf.hu/tartalom/assszimilacio.pdf (letöltés ideje: 2019. november 5.)

Ferenc Viktória – Rákóczi Krisztián: TANDEM 2016-2019. Ukrán–magyar együttélés Kárpátalján. In:

Ferenc Viktória – Kovály Katalin (szerk.): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus

viszonyok az Euromaidan után. Budapest: NPKI, 2020. 53–87.

Keményfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban: etnikai és felekezeti terek, kontaktzónák

elemzési lehetőségei. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

Kiss Tamás: A makroperspektíva védelmében. In: Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.): Asszimiláció,

integráció, szegregáció. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet, 2011. 39–48.

Kiss Tamás: Demográfiai körkép. A kisebbségi magyar közösségek demográfiai helyzete a Kárpát-

medencében. Educatio, 2012/1. 24–48.

Kocsis Károly: Kárpátalja mai területének etnikai térképe 1941, 1999. Budapest: MTA FKI – MTA KKI,

Konrád Miklós: Demográfiai változások. In: Bányai Viktória – Fedinec Csilla – Komoróczy Szonja Ráhel

(szerk.): Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Budapest: MTA TK

Kisebbségkutató Intézet – Aposztróf Kiadó, 2013. 15–26.

Kovály Katalin – Erőss Ágnes – Tátrai Patrik: „Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után. Tér és Társadalom, 2017/2. 3–22.

Minnesota Population Center. Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 6.3

[Machine-readable database]. Minneapolis: University of Minnesota, 2014.

https://international.ipums.org (letöltés ideje: 2014. augusztus 5.)

Molnár József: Etnikailag vegyes házasságok a kárpátaljai magyarok körében. LIMES: A II. Rákóczi

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 2015. 51–62.

Molnár József (Молнар Йосип): Національна ідентичність нащадків етнічно змішаних (українсько-угорських) закарпатських родин за даними перепису населення та анкетного опитування. In: Berghauer, Sándor et al. (ed.): Social Geographical Challenges and Search for Adequate Answers in East-Central Europe of the 21st Century. Berehove: Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, 2016. 166–174.

Molnár József – Csernicskó István – Braun László: Cigányok Kárpátalján. In: Szilágyi Ferenc – Pénzes

János (szerk.): Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében. Nagyvárad: Partium Kiadó,

91–108.

Molnár József – Molnár D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi

adatok tükrében. Beregszász: A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és

Taneszköztanácsa, 2005.

Molnár D. István: Perifériáról perifériára. Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig. Budapest: MTA TK

Kisebbségkutató Intézet – Kalligram, 2018.

Riskó Marianna: Chira Sándor munkácsi püspök élete és vértanúsága. Budapest: Romanika Kiadó, 2017.

Szilágyi N. Sándor: A szórványmagyarság: probléma vagy ürügy? In: uő.: Miegymás. Kolozsvár: Kalota

Kiadó, 1997. 476–493.

Szilágyi N. Sándor: Az asszimiláció és hatása a népesedési folyamatokra. In: Kiss Tamás (szerk.):

Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kolozsvár: RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 2004.

–234.

Tátrai Patrik: A Kárpát-medencei magyar szórványok településszerkezete és főbb demográfiai jellemzői.

Kisebbségi Szemle, 2017/1. 7–31.

Tátrai Patrik: Bevezető: A kárpátaljai magyar szórvány kutatása. Regio, 2019/4.

Tátrai Patrik – Molnár József – Kovály Katalin – Erőss Ágnes: A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a

népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. Kisebbségi Szemle, 2018/3. 7–

Vetési László: Nagyvárosi szórványok, egyházi közösségépítések. Korunk, 2014/6. 24–38.

database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Database/Census/databasetree_uk.asp, 2018. (letöltés ideje: 2018. március 14.)
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v28i1.298

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.