„A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban

Tátrai Patrik, Erőss Ágnes, Kovály Katalin

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Ahmed, Patricia – Feliciano, Cynthia – Emigh, Rebecca Jean: Internal and External Ethnic Assessments in Eastern Europe. Social Forces, 2007/1. 231–255.

Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. London:

Verso, 1991.

Arel, Dominique: Interpreting “Nationality” and “Language” in the 2001 Ukrainian Census. Post-Soviet

Affairs, 2002/3. 213–249.

Aschauer, Wolfgang: Etnikai térképezés és etnopolitika. Magyarország és a magyarok példája. Föld és

Ember, 2009/1–2. 37–61.

Aspinall, Peter: The conceptualisation and categorisation of mixed race/ethnicity in Britain and North

America: Identity options and the role of the state. International Journal of Intercultural Relations

/27. 269–296.

Barth, Fredrik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio, 1996/1. 3–25.

Bendász István – Koi István (1994): A munkácsi Görög katolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi

katalógusa. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola, 1994.

Bindorffer Györgyi: Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest: Új

Mandátum – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2001.

Botlik József: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-

. Budapest: Hatodik Síp Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó, 1997.

Botlik József – Dupka György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Ungvár – Budapest:

Intermix Kiadó, 1993.

Brubaker, Rogers: Nationalism Reframed: Nationhood and tbe National Question in the New Europe.

Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Brubaker, Rogers – Feischmidt Margit – Fox, Jon – Grancea, Liana: Nacionalista politika és hétköznapi

etnicitás egy erdélyi városban. Budapest: L'Harmattan, 2011.

Brunsma, David: Interracial Families and the Racial Identification of Mixed-Race Children: Evidence from

the Early Childhood Longitudinal Study. Social Forces, 2005/2. 1131–1157.

Bura László: A keleti szertartású kereszténység múltja és jelene Szatmárban. Magyar görög katolikusok a

Szamosháton (Szatmár megyében). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2001/3–4. 103–120.

Csernicskó István – Molnár József: Valós és/vagy konstruált valóság az ukrajnai népszámlálásokban.

Regio, 2015/3. 46–79.

Dave, Bhavna: Entitlement through numbers: nationality and language categories in the first post-Soviet

census of Kazakhstan. Nations and Nationalism, 2004/4. 439–459.

Domokos Vera: Etnikai és felekezeti elhatárolódás a naptárváltás tükrében. In: Beregszász Anikó – Papp

Richárd (szerk.): Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. Budapest–Beregszász: MTA Etnikai-

nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005. 30–55.

Eriksen, Thomas Hylland: Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press,

Erőss Ágnes – Ferenc Viktória – Kovály Katalin – Orosz Sándor – Tátrai Patrik: Helyzetkép a kárpátaljai

magyar szórványról. In: Ferenc Viktória – Kovály Katalin (szerk.): Kárpátalja mozgásban: társadalmi

változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Budapest: BGA, 2020. 89–133.

Fényes Elek: Magyar országnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és

geographiai tekintetben IV. Pest: Trattner, 1839.

Geszti Zsófia:Mi és a másikok. Felekezetek közötti konfliktus és vallási identitás Tiszabökényben. Tabula,

/1. 34–59.

Hires-László Kornélia: Etnikai kategóriák a beregszásziak mindennapi diskurzusaiban. In: Márku Anita –

Tóth Enikő (szerk.): Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Ungvár: RIK-U, 2017. 121–136.

Hirsch, Francine: The Soviet Union as a work-in-progress: ethnographers and the category of nationality

in the 1926, 1937, 1939 Censuses. Slavic Review, 1997/2. 251–278.

Homišinová Mária: Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet –

Gondolat, 2008.

Hoóz István: A népesség nemzetiség szerinti megoszlásának tanulmányozásáról. In: Hoóz István – Kepecs

József – Klinger András: A Baranyában élő nemzetiségek demográfiai helyzete 1980-ban. Pécs –

Budapest: MTA RKK – Baranya Megyei Tanács VB Művelődési Osztálya – Állami Gorkij Könyvtár, 1985.

–53.

Horváth István: Az etnikai kategóriák és a klasszifikáció változó logikái – fogalmi rendszerezési kísérlet.

Erdélyi társadalom, 2006/2. 101–115.

Ilyés Zoltán: A kalászi színjátszók esete a szlovák nyelvtörvénnyel. In: Bárdi Nándor – Tóth Ágnes

(szerk.): Egyén és közösség. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012. 447–458.

Jenkins, Richard: Az etnicitás újragondolása: identitás, kategorizáció és hatalom. In: Kántor Z. – Majtényi

B. (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2005. 127–147.

Karácsonyi Dávid – Kocsis Károly – Kovály Katalin – Molnár József – Póti László: East-West dichotomy and

political conflict in Ukraine – Was Huntington right? Hungarian Geographical Bulletin, 2014/2. 99–134.

Keményfi Róbert: A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai rajza. Debrecen: KLTE Néprajzi

Tanszék, 1998.

Keményfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban: etnikai és felekezeti terek, kontaktzónák

elemzési lehetőségei. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

Kertzer, David – Arel, Dominique: Censuses, identity formation, and the struggle for political power. In:

Kertzer, David – Arel, Dominique (eds.): Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity, and

Language in National Censuses. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 1–42.

Kiss Tamás: Asszimiláció és határ-megerősítés. Vegyes házasságok és a vegyes családokon belüli etnikai

szocializáció Erdélyben. In: Apró istván (szerk.): Média és identitás 2. Budapest: Médiatudományi Intézet,

47–88.

Kocsis Károly: Kárpátalja mai területének etnikai térképe 1941, 1999. Budapest: MTA FKI – MTA KKI,

Kresz Mária – N. Fekete Magda – Kovári Zsuzsa – Göntér Zsuzsanna – Vagács András (1944):

Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató Osztálya ugocsai kutató-táborának anyaga. Néprajzi Múzeum

Ethnológiai Adattára, kézirat.

Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Budapest: Napvilág Kiadó, 2004.

Lagzi Gábor: „Lengyelek, de másak”. Lengyel kisebbségi közösségek a volt Szovjetunió területén és

Lengyelország nemzetpolitikája. Budapest: EÖKK, 2009.

Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása (Lexicon locorum Regni Hungariae

populosorum anno 1773 officiose confectum). Budapest: Magyar Békeküldöttség, 1920.

Marrow, Helen: To be or not to be (Hispanic or Latino): Brazilian Racial and Ethnic Identity in the United

States. Ethnicities, 2003/4. 427–464.

Molnár Eleonóra – Orosz Ildikó: Kárpát Panel – Kárpátalja gyorsjelentés 2007. In: Papp Z. Attila – Veres

Valér (szerk): Kárpát Panel 2007, gyorsjelentés. A Kárpát-medencei magyarok helyzete és perspektívái.

Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet, 2007. 185–243.

Nagel, Joane: Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Identity and Culture. Social

Problems, 1994/1. 152–176.

Nagy Lajos: Notitiae politico-geographico-statisticae Hungariae, partiumque eidem adnexarum. Buda,

Orosz Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban. Kárpátaljai helyzetkép. Regio, 2001/4. 159–

Papp Z. Attila: Az etnikai adatgyűjtés módszertana a Magyarországgal szomszédos országok

népszámlálásaiban. Statisztikai Szemle, 2010/1. 5–28.

Pilipkó Erzsébet: Ütköző identitások. Ungvár – Budapest: Intermix Kiadó, 2007.

Qian, Zhenchao: Options: Racial/Ethnic Identification of Children of Intermarried Couples. Social Science

Quarterly, 2004/3. 746–766.

Song, Miri – Aspinall, Peter: Is racial mismatch a problem for young 'mixed race' people in Britain? The

findings of qualitative research. Ethnicities, 2012/12. 730–753.

Stewart, Michael: A roma/cigány „etnicitás” az antropológiai vizsgálódás homlokterében. In: Feischmidt

Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest: Gondolat – MTA Kisebbségkutató

Intézet, 2010. 33–47.

Szabó István: Ugocsa megye. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1937.

Tánczos Vilmos: „Hát mondja meg kend, hogy én mi vagyok!” A csángó nyelvi identitás tényezői:

helyzetjelentés a 2011-es népszámlálás kapcsán. Pro Minoritate, 2012/ősz. 80–112.

Tátrai Patrik: Asszimiláció vagy hibriditás? Értelmezési keretek a Zoborvidék etnikai átalakulásához.

Néprajzi Látóhatár, 2017/1–4. 95–112.

Tátrai Patrik – Molnár József – Kovály Katalin – Erőss Ágnes: A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a

népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. Kisebbségi Szemle, 2018/3. 7–31.

Tátrai Patrik – Pálóczi Ágnes – Pásztor István Zoltán – Pénzes János: Etnikai besorolási gyakorlatok: a

cigányság külső kategorizálását befolyásoló tényezők. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 2017/2.

–64.

Telles, Edward – Lim, Nelson: Does it Matter Who Answers the Race Question? Racial Classification and

Income Inequality in Brazil. Demography, 1998/4. 465–474.

Udvari István (szerk.): A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása.

Nyíregyháza: Vasvári Pál Társaság, 1990.

Urla, Jacqueline: Cultural politics in an age of statistics: numbers, nations and the making of Basque

identity. American Ethnologist, 1993/20, 818–843.

Veres Valér: The minority identity and the idea of the ‘unity’ of the nation: the case of Hungarian minorities from Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine. Identities: Global Studies in Culture and Power, 2015/1. 88–108.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v28i1.300

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.