Nemzeti kisebbség – egy gondolati modell születése az Osztrák-Magyar Monarchiában és a nemzetközi jogban

Adorjáni Anna, Bari Bence

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi védelme. Berlin: Ludwig Veggenreiter Verlag, Magyar osztály, 1928.

Bauer, Otto: Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Wien: Verlag der wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand, 1907.

Binder, Herald: „Galizische Autonomie“. Ein streitbarer Begriff und seine Karriere. In: Fasora , Lukáš Hanuš, Jiří Fasora Malíř, Jiří (eds.): Moravské

vyrovnání z roku 1905 / Der Mährische Ausgleich von 1905. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2006. 239–266.

Bottomore, Tom: Élites and Society. London – New York: Routledge, 1993 [1964].

B[ródy] Zs[igmond]: [Cím nélkül]. Pesti Napló, 1869. 20 (282), 1–2.

Burke, Peter: Cultures of Translation in Early Modern Europe. In: Burke, Peter – Hsia, R. Po-Chia (eds.): Cultural Translation in Early Modern Europe.

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 7–38.

Case, Holly: The Age of Questions Or, A First Attempt at an Aggregate History of the Eastern, Social, Woman, American, Jewish, Polish, Bullion,

Tuberculosis, and Many Other Questions over the Nineteenth Century, and beyond. Princeton Oxford: Princeton UP, 2018.

Chernev, Borislav: The Brest-Litovsk Moment: Self-Determination Discourse in Eastern Europe before Wilsonianism. Diplomacy & Statecraft, September

, 369–387.

Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. Harmadik kötet. Pest: Emich Gusztáv Magyar Akadémiai Nyomdász, 1865.

Demeter M. Attila: Politikai nemzet versus nemzetiség – 1848, 1861, 1868. Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában.

In: Hörcher Ferenc  Lajtai Mátyás  Mester Béla (szerk.): Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből. 2.

Budapest: MTA, 2016. 238–260.

Duka Zólyomi Norbert: Az európai nemzetiségek önkormányzatai a világháború előtt. Magyar Kisebbség, 1939. 13(18) 309– 322.

Eötvös, József: Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Österreich. Pest: Hartleben Verlag, 1850.

Eötvös József: A „zsidók” emancipátiója. Budapesti Szemle, 1840. 2. 110–156.

Fischhof, Adolf: Oesterreich und die Bürgschaften seines Bestandes. Wien: Wallishauser’sche Buchhandlung, 1869.

Fuchs, Martin: Reaching Out; Or, Nobody Exists in One Context Only: Society as Translation. Translation Studies: The Translational Turn, 2009/2.1. 21–

DOI: 10.1080/14781700802496191

Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. A kisebbségvédelem nemzetközi jogrendjének kialakítása. 1919–1920. Budapest: Maecenas, 1989.

Gángó Gábor: Eötvös József Ausztria nemzetiségeinek egyenjogúsításáról című röpirata és 1848–49 nemzetiségi mozgalmainak néhány aspektusa.

Századok, 1998/2. 341–396.

Gleason, Philip: Minorities (Almost) All: The Minority Concept in American Social Thought. America Quarterly, 43, 1991. 392–424. DOI:

2307/2713109.

Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nacionalizmus és nemzeteszme története. Budapest: Osiris Kiadó, 2007.

Jellinek, Georg: Das Recht der Minoritäten. Wien: Alfred Höder, 1898.

Judson, Peter: The Habsburg Empire. A New History. Cambridge, Massachusetts  London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

Kann, Robert A.: The Multinational Empire. Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy 1848-1918. New York: Columbia University Press,

Knapp, Vincent J.: Austrian Social Democracy 1881–1914. Rowman & Littlefield, 1981.

Kónyi Manó: Deák Ferencz beszédei. Ötödik kötet (18671868). Budapest: Franklin Társulat, 1889.

Koselleck, Reinhart : Einleitung. In: Reinhart Koselleck, Werner Conze, Otto Brunner (szerk.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur

politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1, Stuttgart: Klett-Cotta, 1972. XIII–XXVII.

Macartney, Carlile Aylmer: National States and National Minorities. London: Milford, 1934.

Magocsi, Paul Robert: The History of Ukraine: the Land and its Peoples. Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press, 2010.

Manela, Erez: The Wilsonian Moment. Oxford Studies in International History. Oxford University Press, 2009,

Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Kolozsvár: Erdélyi fiatalok,1932. (letöltés ideje 2019. december 10.)

http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?akod=1064

Raschhofer, Hermann: Hauptprobleme des Nationalitätenrechts. Stuttgart: Verlag von Ferdinand Enke, 1931.

Reifowitz, Ian: Threads Intertwined: German National Egoism and Liberalism in Adolf Fischhof’s Vision for Austria. Nationalities Papers, 2001. 29 (3–4).

–458.

Rumpler, Helmut: Die Todeskrise Cisleitheniens 1911-1918. Vom Primat der Innenpolitik zum Primat der Kriegentscheidung. In: Helmut, Rumpler (ed.):

Die Habsburgermonarchie 1848-1918. 1. Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. Wien: Verlag der Österreischischen Akademie der

Wissenschaften, 2016.

Stourzh, Gerald: Die Gleichberichtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs. 1848–1918. Österreichische Akademie der

Wissenschaften, 1985.

Skinner 1969, 3-53; Skinner, Quentin: Meaning and Understanding in the History of Ideas. History and Theory, 8(1), 1969. 3–53. DOI: 10.2307/2504188

Szabó Dániel: Die Agonie des historischen Ungarn. Die einheitliche und unteilbare ungarische Nation im Weltkrieg. In: Helmut, Rumpler (ed.): Die

Habsburgermonarchie 1848-1918. 1. Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. Bécs: Verlag der Österreischischen Akademie der

Wissenschaften, 2016.

Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1414. és 1849. évi forradalom idejéről. 1. Pest: Emich Gusztáv, 1867. 679–710.

Szokoly Viktor (szerk.): Mészáros Lázár emlékiratai 1848. 1, 2. kötet. Pest: Ráth Mór, 1867.

Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történelemszemlélet nemzeti látószöge. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970.

Tarr, Zoltan: Ethnicity, Nationality, and Nationalism in Early Austrian-Hungarian Social Science. In: Marcus, Judith (ed.): Surviving the Twentieth Century:

Social Philosophy from the Frankfurt School to the Columbia Faculty. Transaction Publishers, 1999.

Unterberger, Betty Miller: The United States, Revolutionary Russia, and the Rise of Czechoslovakia. Foreign Relations and the Presidency, 4. Texas A&M

University Press, 2000. 97–106.

Viefhaus, Erwin: Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge auf der Pariser Friedenskonferenz 1919: eine Studie zur

Geschichte des Nationalitätenproblems im 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg: Holzner, 1960.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v28i2.308

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.