Jordáky Lajos politikai karrierjének csúcsán (1944–1945/46)

Antal Róbert-István

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Levéltári, kézirattári források:

A Békeelőkészítő bizottság összefoglaló jelentése. MNL OL, XIX-j-1-k 60. doboz.

A Romániai Magyar Népi Szövetség szervezeti szabályzata, 1945. ANIC, Fond nr. 27. Rola 375.

AZ RKP Kolozs tartományi ülés jegyzőkönyve. SJANC, Fond. Comitetul Regional al PCR Cluj, dosar 1/1945, 21.

Az RKP bukaresti küldöttek kolozsvári ülésének jegyzőkönyve. ANIC, Fond CC al PCR, Colecția nr. 60, dosar 464, 275–276.

Demeter János kihallgatási jegyzőkönyve. ACNSAS, Fond Penal 000217, dosar 1, 217.

Demeter János kihallgatási jegyzőkönyve. ACNSAS, Fond Penal 000217, dosar 1, 357.

Emlékünnep Móricz Zsigmond halálának évfordulóján. https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6010 (letöltés ideje: 2019. november 19.)

Jordáky Lajos kéziratos hagyatéka, EME Kézirattár, Kolozsvár:

Jordáky Lajos: Naplók 1933–1974, I/2.

Jordáky Lajos önéletírása, I/8.

Jordáky Lajos visszaemlékezés-töredéke (Emlékezések fonalán), I/1.

Jordáky Lajos nyilatkozata, 1955. május 6. ACNSAS, Fond Informativ 234084, dosar 1, 235.

Jordáky Lajos kihallgatási jegyzőkönyve. ACNSAS, Fond Penal 000217, dosar 1, 94.

Jordáky Lajos kihallgatási jegyzőkönyve. ACNSAS, Fond Penal 000217, dosar 12, 82.

Jordáky Lajos levelei Erdei Ferenchez. Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, Ms 5824/ 118-119.

Interjú Csucsuja Istvánnal. Készítette: Antal Róbert-István, Kolozsvár, 2018. január 20.

Molnár Gusztáv interjúja Jordákyné Nagy Máriával. Kolozsvár: Jakabffy Elemér Alapítvány, negy_kek1b, 01:58:00.

Molnár Gusztáv interjúja Jordákyné Nagy Máriával. Kolozsvár: Jakabffy Elemér Alapítvány, negy_kek1b, 02:07: 00.

Molnár Gusztáv interjúja Méliusz Józseffel. Kolozsvár: Jakabffy Elemér Alapítvány, kettes_zold2b, 2:13:00.

Nemes József kihallgatási jegyzőkönyve. ACNSAS, Fond Penal 000217, dosar 1, 350.

Sajtó:

Az elmaradt főtéri nagygyűlés helyett a város öt különböző helyén tartott népgyűlést a kolozsvári demokraták egységfrontja. Világosság. 1944. október 31. 1.

Az Északerdélyi Végrehajtó Bizottság a román–magyar együttműködés alapján lép harcba a sovinizmus ellen. Világosság, 1945. március 3. 3.

„A földosztást örömmel köszöntjük azért is, mert az a román és magyar földműves közeledését jelenti”. Világosság, 1945. február 14. 3.

A kommunisták és szociáldemokraták egységkormánya. Világosság, 1944. október 26. 2.

A Központi Tanácsadó Testület lelkesedéssel tette magáévá a bukaresti munkáshatározatokat. Világosság. 1945. február 11. 5.

A MADOSz harcos demokratái megalakították a Magyar Népi Szövetséget. Világosság. 1944. november 25. 2.

Balogh Edgár hozzászólása a Jordáky-ügyhöz. Igazság, 1957. október 10. 1.

Éljen a román–magyar testvériség! Világosság. 1945. május 8. 2.

Északerdély demokratikus közigazgatása és néprendőrsége a helyén marad. Világosság, 1945. március 12. 1.

Észak-erdély kérdéseiről folyik a vita a Központi Tanácsadó Testületben. Világosság, 1944. december 8. 4.

Északerdély vármegyéi egységes közigazgatást sürgetnek. Világosság, 1945. február 15. 1.

Fokozott teljesítményre tett fogadalmat a kolozsvári munkásság. Világosság, 1944. november 9. 3.

Hetvenháromezer lakosa van jelenleg Kolozsvárnak. Világosság, 1944. december 10. 1.

Jordáky Lajos: A Párton kívül fogom szolgálni a Pártot. Igazság, 1946. március 27. 1.

Kolozsvár nép ma délután 4 órakor a Szabadság-téren tüntet az Országos Demokrata Arcvonal programjáért. Világosság. 1945. február 15. 1.

Molnár Gusztáv: A mór megtette kötelességét, a mór mehet… Emlékezés Jordáky LajosraMagyar Nemzet, 1988. szeptember 6.

Nem dönthetnek nélkülünk sorsunkról. Világosság, 1945. február 14. 1.

Székházat avattak a kolozsvári szociáldemokraták. Világosság, 1944. november 21. 3.

Könyv, tanulmány:

A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Kislexikon. Budapest: Kossuth Kiadó, 1987.

Balogh Edgár: Szolgálatban. Bukarest: Kriterion, 1978.

Balogh Edgár: Férfimunka. Budapest: Magvető, 1986.

Balázs Sándor: Mikó Imre. Élet és pályakép. Kolozsvár: Polis, 2003.

Bárdi Nándor: A népszolgálat genezise és tartalomváltozása. In: Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv – Lőrincz D. József (szerk.): Népszolgálat. A közösségi

elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Pozsony: Kalligram, 2015. 11–48.

Bethlen Béla: Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1989.

Egon Balas: A szabadság vonzásában. Budapest: Vince Kiadó, 2002.

Fülöp Mihály–Vincze Gábor (szerk.): Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar–román kapcsolatok történetéről (1945–1947). Budapest: Teleki László Alapítvány,

Katona Szabó István: A nagy remények kora. (Észak-erdélyi demokrácia, 1944–1948). I. kötet. Budapest: Magvető Kiadó, 1990.

Lakatos István: Emlékeim. II. kötet. Marosváráshely: Alutus, 2007.

Mevius, Martin: Kommunizmus, nacionalizmus: mítosz és gyakorlat. Regio, 2010/2. 331.

Mevius, Martin: Agents of Moscow. The Hungarian Communist Party and the origins of Socialist Patriotism 1941–1953. Oxford: Clarendon Press, 2005.

Mit mondott Luka László, Groza Péter, Kurkó Gyárfás a Romániai Magyar Népi Szövetség első kongresszusán? Kolozsvár: MNSZ, 1945.

Molnár Gusztáv: Önrendelkezési törekvések az „észak-erdélyi köztársaság idején”. In: Bíró Gáspár – Hamburger Judit – Molnár Gusztáv – Szilágyi Imre – Tóth

István: Autonómia és integráció. Budapest: Magyar Szemle-Magyarországért Alapítvány, 1993.

Nagy Mihály Zoltán – Vincze Gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között. (1944. szeptember – 1945. március).

Kolozsvár – Csíkszereda: Erdélyi Múzeum Egyesület – Pro-Print Könyvkiadó, 2004.

Nagy Mihály Zoltán – Olti Ágoston (szerk.): Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez (1944–1953). Csíkszereda: Pro-Print

Könyvkiadó, 2009.

Olti Ágoston: A Romániai Kommunista Párt és a romániai nemzetiségi/területi kérdés a két világháború között. Regio, 2007/1. 109–132.

Orosz–román fegyverszüneti egyezmény. Groza Péter és Sztálin marsall táviratváltása. Orosz–magyar fegyverszüneti egyezmény. Kolozsvár: Józsa Béla

Athenaeum, 1945.

Pleșa, Elis: Gheorghiu Dej. Cultul personalității. Târgoviște: Editura Cetatea de scaun, 2015.

Rădulescu-Zoner, Șerban – Bușe, Daniela – Marinescu, Beatrice (szerk.). Instaurarea totalitarismului communist în România. București: Editura Cavallioti, 1995.

Scurtu, Ioan (szerk.): România. Viața politică în documente. București: Arhivele Statului din România, 1994.

Veress Pál: Vajúdó évek, sorsdöntő napok. Egy ifjúmunkás élete. Bukarest: Kriterion, 1981.

Veress Pál: Holnap indulok hozzád. Bukarest: Kriterion, 1977.

Vincze Gábor (szerk.): Történeti kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2003.

Vita Sándor: A Hiteltől a Tisztelt Házig. Visszaemlékezés, napló (1943–1944), országgyűlési beszédek. Kolozsvár: Polis, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v28i2.309

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.