Bányai László a Magyar Népi Szövetségben

Kovács Szabolcs

Absztrakt


-

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Levéltári források

Arhivele Naționale a României – Arhivele Naționale Istorice Centrale: fond nr. 27. Uniunea Populară Maghiară (M.A.D.O.SZ.) Rola 375. A Romániai Magyar Népi Szövetség szervezeti szabályzata, 1945.

A kolozsvári kongresszus határozata 1945. május 13.

Az MNSZ Százas Intézőbizottságának ülése 1946. március 18–20. között Székelyudvarhelyen.

Jelentés az országos intézőbizottság 1946. október 22-én Kolozsvárra összehívott ülésére.

Proces verbal al lucrărilor plenarei CC al UPM din 18--20 martie 1946 de la Brașov [Jegyzőkönyv az MNSZ KB ülésének brassói munkálatairól 1946. Március 18--20. között].

A székelyudvarhelyi intézőbizottsági ülés 1946. március 18–20. között.

Az MNSZ VB kolozsvári kiáltványa 1946 áprilisában.

Rola 376: Jegyzőkönyv a Végrehajtó Bizottság 1946. augusztus 27-i üléséről.

Jegyzőkönyv a Végrehajtó Bizottság 1946. szeptember 6-i üléséről.

Fond nr. 96, Vol. IV. Ítélet Baumgarten László ügyében, 1933.

Csíki Székely Múzeum Bányai László hagyaték: G. Tudománypolitikai működése. 2/u. Bányai László kérelme az Akadémia Történeti Intézetében betöltött aligazgatói tisztségéből való

felmentésével, valamint nyugdíjazásával kapcsolatban.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, XIX-J-1-l. Bányai László iratai. 1/b A Romániai Magyar Népi Szövetség 1/1944. sz. körlevele. Brassó, 1944. november 3.

/g A Sajtóosztály jelentése. 1945.

/g A Romániai Magyar Népi Szövetség Százas Intézőbizottságának 1946. március 18–20-án Brassóban megtartott értekezlete.

/g A Központi Iroda jelentése, 1946.

/e Javaslat. 1945. július 25.

/k „Magyarok” és „Jusson eszedbe”. (Választási brosúrák, 1946.)

Politikatörténeti Intézet Levéltára: 923. fond, Bányai László hagyaték.

F.2. Jelentés a MADOSZ temesvári működéséről 1944. augusztus 23-tól október 1-ig.

F.2. A temesvári MADOSZ házavató ünnepsége október 1-jén.

F.2. Az MNSZ elnökségének nyilatkozata.

F.5. Nicolae Popescu-Doreanu miniszter rendelete, 1951. július 25.

Ráday Levéltár, C/188. Bányai László hagyaték: II. Bányai László az illegalitás éveiben. 1. Cím nélküli irat, a továbbiakban Válasz Kazinczy János önkritikájára

IV. Bányai László levelezése: Papp János levele Majláth Gusztáv Károly püspökhöz a letartóztatott Bányai László ügyében. Csíkszereda, 1933. október 6. és A Bányai felfüggesztését elrendelő gyulefehérvári római-katolikus igazgatótanács táviratának szövege (d.n.).

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Cluj [Román Állami Levéltár Kolozs megyei Hivatala]: Fondul Tribunalul Poporului [Népbíróság fond], Dos. 16/1946., Dos. 22/1946.

Fondul Inspectoratul de Poliție Cluj, Dos. 160/1945.

Forráskiadványok

Fülöp Mihály-Vincze Gábor (szerk.): Vasfüggöny Keleten. Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948–1955). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007.

Mit mondott Luka László, Groza Péter, Kurkó Gyárfás a Romániai Magyar Népi Szövetség első kongresszusán? MNSZ, Kolozsvár, 1945

Mocanu, Radu-Marin (szerk.): Vremuri satanice [Sátáni idők]. Editura Ideea Europeană, Bukarest, 2005.

Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája, 1965–1974. I. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.

Țărău, Virgiliu: Alegeri fără opțiune. Primele scrutinuri parlamentare din Centrul și Estul Europei după cel de-al Doilea Război Mondial [Választások lehetőség nélkül. Az első parlamenti

választások Közép- és Kelet-Európában a második világháború után]. București, Editura Universitas, 2006.

Memoárok

Bányai László: Válaszúton. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1980.

Balogh Edgár: Férfimunka. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1986.

Katona Szabó István: A nagy remények kora. I–II. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1990.

Tanulmányok

L. Balogh Béni: Dél-Erdély, Észak-Erdély. Különbségek, párhuzamok. Limes. 2011/2. 1–5.

Olti Ágoston: A Romániai Kommunista Párt és a romániai nemzetiségi/területi kérdés a két világháború között. Regio, 18. évf. 2007.

Vincze Gábor: Az MNSz és az RSzDP Országos Magyar Bizottsága vitája magyar választási koalíció létrehozásáról. In Múltunk 1997. 4. sz., 103–119.

Vincze Gábor: A Magyar Népi Szövetség válsága. In Magyar Kisebbség 1999. 2–3. sz., 398–431.

Szakkönyvek

Bányai László: A magyarság a Dunavölgyében. Ezer év tanúsága. Kolozsvár, 1938.

Bányai Péter: Az eredeti demokráciától a maffia-állam felé? Kolozsvár: Koinónia Kiadó, 2005.

Bottoni, Stefano: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952–1960). Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2008.

Diac, Cristina: Zorii comunismului în România. Ștefan Foriș, un destin neterminat [A kommunizmus hajnala Romániában. Fóris István, egy befejezetlen végzet]. Târgoviște, Editura Cetatea de

Scaun, 2014.

Hódos György: Tettesek és áldozatok. Koncepciós perek Kelet-Közép-Európában. Noran Kiadó, Budapest, 2005.

Lönhárt Tamás: Uniunea Populară Maghiară în perioada instaurării regimului comunist [A Magyar Népi Szövetség a kommunista rendszer kiépítésének időszakában]. Kolozsvár, Editura Argonaut,

Nagy Mihály Zoltán: Kisebbségi érdekképviselet vagy pártpolitika? A Romániai Magyar Népi Szövetség története, 1944–1953. Pécs, 2012. (doktori disszertáció).

Tismăneanu, Vladimir: Stalinism pentru eternitate [Sztálinizmus örökké]. Bukarest, Humanitas, 2003.

Tötössy Magdolna: A Magyar Népi Szövetség története. Csíkszereda, Pallas Akadémia, 2005.

Nagy Mihály Zoltán – Vincze Gábor: Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember – 1945. március). EME – Pro-Print, Kolozsvár–Csíkszereda,

Sălăgean, Marcela: Administrația sovietică în Nordul Transilvaniei (noiembrie 1944 – martie 1945) [Szovjet közigazgatás Észak-Erdélyben (1944. november-1945. március) című munkájában

(Kolozsvár, Fundația Culturală Română, 2002.

Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Csíkszereda, Pro-Print, 2000.

Interjúk

Molnár Gusztáv interjúja Balogh Edgárral, Jakabffy Elemér Alapítvány Gyűjteménye, Kolozsvár.

Molnár Gusztáv interjúja Bányai Lászlóval, Jakabffy Elemér Alapítvány, Kolozsvár.

Molnár Gusztáv interjúja Czikó Nándorral és Lőrinccel, Jakabffy Elemér Alapítvány Gyűjteménye, Kolozsvár.

Molnár Gusztáv interjúja Lakatos Istvánnal. Kisebbségkutató Intézet Archívuma, Kolozsvár.

Molnár Gusztáv interjúja Méliusz Józseffel. Jakabffy Elemér Alapítvány Gyűjteménye, Kolozsvár.

Sajtó

Lakatos István: Legyünk őszinték egymáshoz! Erdély, 1945. november 28. 1.

Népi Egység, 1944. október 22, 1945. március 31.

Világosság, 1944. október 7, október 23, november 28. 1945. május 13, július 16, július 22, augusztus 13, szeptember 9, október 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v28i2.310

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2019. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.