Kisebbségi identitáskonstrukciók a kettős magyar állampolgárság által

Attila PAPP Z.

Absztrakt


Tanulmányunk során megvizsgáltuk, hogy a nemzetközi szakirodalomban a kettős (többes) állampolgárságból levezethető identitás szociológiai (nem normatív) vonatkozásai hogyan értelmeződnek. Azt találtuk, hogy függetlenül a többes állampolgárság jellegétől, az állampolgárság és identitás témakörei szorosan összefüggnek, annál is inkább, mert a felkínálkozó jogi lehetőségeket individuális döntésekkel lehet kitölteni. Így a szakirodalomból megismert, a kettős állampolgárság vonatkozásában tárgyalt flexibilitás és a hierarchiába rendeződés minden bizonnyal magyar viszonylatban is érvényes. Írásunk második részében egy Kárpát-medencei fókuszcsoportos vizsgálat keretében azt vizsgáltuk, a könnyített honosítás által a külhoni magyarok kisebbségi léthez kapcsolódó identitáskonstrukciók hogyan rendeződnek át, illetve bővülnek ki.

Teljes szöveg:

PDF

Irodalomjegyzék


Aleinikoff, T. Alexander - Klusmeyer, Douglas: Plural Nationality: Facing the Future in a Migratory World. In: Weiner, Myron - Russel Stanton , Sharon (szerk.): Demography and National Security. New York, Berghahn, 2001.

Arendt, Hannah: The Origins of Totalitarianism. Cleveland-New York, The World Publishing Company, Meridian Books, 1951.

Bárdi Nándor: Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbségek történetéről. Csíkszereda, Pro Print, 2013.

Bauböck, Rainer: Stakeholder Citizenship and Transnational Political Participation: A Normative Evaluation of External Voting. In: Fordham Law Review. 2007, 5, 2396-2447.

Bausinger, Hermann: A haza fogalma egy nyitott társadalomban. In: Regio. 1991, 4.

Bausinger, Hermann: Népi kultúra a technika korszakában. Buda-pest, Osiris, 1995.

Billig, Michael: Banal Nationalism. SAGE Publications Inc., 1995

Bloemraad, Irene: Who claims dual citizenship? The limits of postnationalism, the possibilities of transnationalism, and the persistence of traditional citizenship. In: International Migration Review. 2004, 38 (2).

Brubaker, Rogers: Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge University Press, 1996.

Brubaker, Rogers: Csoportok nélküli etnicitás. In: Kántor Zoltán (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest, Rejtjel. 2005.

Brubaker, Roger – Feischmidt Margit – Fox, Jon – Grancea, Liana: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi város-ban. Budapest, L’Harmattan, 2011. 219-252.

Convay, Dennis – Potter, Robert B. – Bernard, Godfrey St.: Dual citizenship or dual identity? Does transnationalism’ supplant ‘nationalism’ among returning Trinidadians? In: Global Networks. 2008, 4. 373–397.

Dahlin, Eric C. – Hironaka, Ann: Dual Citizenship. In: Sociological Inquiry. 2008, 1. 54–73.

Fox, Jonathan: Unpacking „Transnational Citizenship”. In: Annual Review of Political Science. 2005, 8.171–201.

Goffman, Erving: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Buda-pest, Gondolat, 1981.

Gustafson, Per: Globalisation, multiculturalism and individualism: the Swedish debate on dual citizenship. In: Journal of Ethnic and Migration Studies. 2002, 3.

Hammar, Tomas: State, nation, and dual citizenship’. In: Brubaker, Robert (szerk.): Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North America. Lanham. MD, University Press of America. 1989.

Kasznár Veronika Katalin: Versengő nemzetfogalmak a kettős állampolgárságról szóló 2004-2005-ös publicisztikai vitákban. In: Feischmidt Margit és tsai: Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája. Budapest, MTA TK - L’Harmattan, 2014, 209-248.

Kiss Tamás: Nemzetdiskurzusok hálójában. Az állampolgárságpolitika, mint a magyar nemzetre vonatkozó klasszifikációs küzdelem epizódja és eszköze. In: Magyar Ki-sebbség. 2013, 3-4, 7-95.

Kiss Tamás – Barna Gergő: Erdélyi magyarok és románok a politi-kai térben. Cluj Napoca, Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, 2013.

Martin, David A. - Aleinikoff, T. Alexander: Double Ties. In: Foreign Policy. 2002. 133:80–81.

Ong, Aihwa: Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality. Duke University Press, 1999.

Papp Z. Attila: Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magya-rokról. Budapest, Magyar Külügyi Intézet, 2008.

Pogonyi Szabolcs: Dual citizenship and sovereignity. In: Nationalities Paper. 2011, Vol. 39., 5. 685-704.

Rubio-Marin, Ruth: Transnational Politics and the Democratic Nation-State: Normative Challenges of Expatriate Voting and nationality Retention of Emigrants. In: New York University Law Review. 2006, 81. 136.

Salat Levente: A politikai közösség kérdése a többség-kisebbség viszonyának a nézőpontjából. In: Hatos Pál – Novák Attila (szerk.): Kisebbség és többség között. A magyar és a zsidó/izraeli etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt századokban. Buda-pest, L’Harmattan, 2013. 213-258.

Salat Levente: A könnyített honosítás látható és várható következ-ményeiről. Válaszok a Magyar Kisebbség kérdéseire. In: Magyar Kisebbség. 2013, 3-4.

Spiro, Peter J.: Dual citizenship as human right. I • In: Con. 2010, 1.

Spiro, Peter J.: Accepting (and Protecting) Dual Citizenhip for Transborder Minorities. In: Bauböck, R. (szerk..): Dual Citizenship for Transborder Minorities? How To Respond For The Hunagrian-Slovak Tip-For-Tat? EUI Working Papers, RSCAS, 2010, 75.

Stachel, Peter: Identitás. A kortárs társadalom- és kultúratudomá-nyok egy központi fogalmának genezise, inflálódása és problé-mái. In: Regio. 2007, 4. 3-33.

Szabó Marcel: A többes állampolgárság – új nemzetközi és uniós perspektívák felé? In: Állam és Jogtudomány. 2013, 1-2.

Thomassen, Bjorn: The uses and meaning of liminality. In: Interna-tional Political Anthropology. 2009, 2. 5-27.

Veres Valér – Papp Z. Attila (szerk.): Szociológiai mintázatok. Erdé-lyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, 2012.

Vertovec, Steven: Super-diversity and its implications. In: Ethnic and Racial Studies. 2007, 6. 1024-1054.
DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v22i1.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Korábbi lapszámaink elérhetők a Matarka vagy az OSzK Elektronikus Periodika Archívuma honlapján.

A REGIO (1990-2010) repertóriuma elérhető a Transindex Adatbankjából.

A 2020. évi számok megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta. A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült.